Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση έργου

ΤΟ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ»

έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την υπ’ αριθ. 47/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της για προγραμματισμό προσλήψεων μέσω αντιτίμου έτους 2018.

3. Την υπ’ αρ. πρωτ. 37586/20-7-2018 ( ΑΔΑ: ΩΑΟΕ465ΧΘ7-ΤΤ4) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών περί εγκρίσεως σύναψης ΣΜΕ σύμφωνα με τον προγραμματισμό για Μαέστρο Χορωδίας.

4. Την υπ' αριθμ. 64661/22692/9-8-2018 έκθεση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου, η δαπάνη της οποίας θα αντιμετωπίζετε τουλάχιστον κατά 70% από την καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

5.  Την 3346/20-11-2018 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας της ΚΕΔΝΦΝΧ για την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων.

6. Την 5408/12-06-2018 βεβαίωση του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη με ΣΜΕ για την ειδικότητα ΠΕ η ΤΕ η  ΔΕ Διεύθυνση Χορωδίας –Μουσικός διότι το έργο είναι πέραν των συνήθων καθηκόντων και δεν μπορεί να εκτελεστεί από το υπάρχον προσωπικό.

7. Την υπ’ αριθ. 255/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της για την έγκριση του σχεδίου πρόσκλησης  και σύσταση επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων.

 

Ανακοινώνει

Την πρόθεση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με μουσικό για την κάλυψη αναγκών  της ΚΕΔΝΦΝΧ με αντικείμενο τη διεύθυνση χορωδίας και εκπαίδευση ωφελουμένων, με την ιδιότητα του μουσικού, σε τμήματα ενηλίκων.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί 1 άτομο, ειδικότητας μουσικού- Διεύθυνση χορωδίας  κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Μουσικός, για 1 έτος  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Εξειδικευμένες μουσικές γνώσεις στην διεύθυνση και οργάνωση  χορωδίας.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Αντίγραφο Πτυχίου ΠΕ Μουσικού ή ΤΕ Μουσικού ή ΔΕ Μουσικού

2) Βεβαίωση Προϋπηρεσίας

3) Συστατικές Επιστολές

4) Αναλυτικό βιογραφικό με τις εργασίες και το υλικό εκδηλώσεων που διαθέτουν.

 

Προαιρετικά οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν επιπλέον δικαιολογητικά που έχουν σχέση με το αντικείμενο της παρούσας θέσης.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση κατά το χρονικό διάστημα από 07/12/2018 έως και 13/12/2018 με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγ. Αναργύρων 11, Ν. Χαλκηδόνα, Τ.Κ 14343, από τις 8.00πμ έως και 14.00μμ, είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση kednf@dimosfx.gr έως την 13/12/2018 τα μεσάνυχτα.

Οι υποψήφιοι θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη την 14-12-2018 οπότε  θα αναρτηθεί ο προσωρινός πίνακας.

Ενδεχόμενη υποβολή ενστάσεων θα μπορεί να πραγματοποιηθεί έως την 17-12-2018  στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης στην οδό Αγ. Αναργύρων 11, Ν. Χαλκηδόνα, από 8:00-14:00μμ.

 

Η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης

ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ

Category: 

Document: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!