Ανακοίνωση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης παιδιάτρου στον Βρεφικό Σταθμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας

Η ΚΕΔΝΦΝΧ έχοντας υπόψη :

1)Το άρθρο 30 του Ν.4314/2014  με το οποίο εισάγεται εξαίρεση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ, ΣΕΣ ή άλλων κοινοτικών ή διεθνών προγραμμάτων χρηματοδότησης από το πεδίο εφαρμογής του ν. 2527/1997 καθώς και της ΠΥΣ 33/2006, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.3 του Ν.4325/2015, καθώς η πρόσληψη εξαιρείται του άρθρου 6 του Ν.2527/97 & του άρθρου 21 του Ν.2190/94, εφόσον αφορά  συμβάσεις μίσθωσης έργου σε προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων.

2)την υπ.αρ.3955/21-01-2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με την οποία  στις εξαιρέσεις του προγραμματισμού προσλήψεων εμπίπτουν οι ΣΜΕ που συνάπτονται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και πλέον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 παρ. 2 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α/18-7-2018), οι φορείς δεν υποχρεούνται να ενημερώνουν για κάθε πραγματοποιούμενη πρόσληψη ή ανανέωση/παράταση τα μέλη της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, και τη Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Επίσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 4325/2015 και στο ν.3861/2010 οι ανωτέρω συμβάσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

3)Την υπ.αρ.24722/03-04-2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ  με την οποία στις εξαιρέσεις της αναστολής προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών λόγω αυτοδιοικητικών εκλογών εμπίπτουν οι προσλήψεις προσωπικού ΙΔΟΧ & ΣΜΕ των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

4)Την από 6/6/2019 αίτηση-δήλωση της ΚΕΔΝΦΝΧ για παροχή υπηρεσιών στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής περιόδου 2019-2020»

5)Την απόφαση 143/2019 του ΔΣ της ΚΕΔΝΦΝΧ με την οποία εγκρίνει την ανακοίνωση διενέργειας διαδικασίας για την σύναψη ετήσιας σύμβασης μίσθωσης έργου με παιδίατρο για την κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων βρεφών-νηπίων του Βρεφικού Σταθμού κατά την χρονική περίοδο από  την υπογραφή της και έως 31/07/2020,και την ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι προτίθεται να συνάψει σύμβαση  μίσθωσης έργου με  ένα (1) ΙΑΤΡΟ με την ειδικότητα της Παιδιατρικής για την παρακολούθηση των παιδιών που φιλοξενούνται στο Βρεφικό Σταθμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης .

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της (Σεπτέμβριος 2019) έως και 31/07/2020 στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής περιόδου 2019-2020».Η ανωτέρω σύμβαση δύναται να διακοπή νωρίτερα για κάθε λόγο που τυχόν ανακύψει στην υλοποίηση του προγράμματος από την Κοινωφελή Επιχείρηση .

Οι υπηρεσίες που πρόκειται να προσφέρει ο παιδίατρος στον Βρεφικό Σταθμό, μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 • Την ενημέρωση και τήρηση στο χώρο του Βρεφικού Σταθμού ατομικού φακέλου υγείας για κάθε φιλοξενούμενο παιδί.
 • Την αντιμετώπιση κάθε  περίπτωσης σοβαρού ή/και έκτακτου περιστατικού, όπως π.χ. ατύχημα, τραυματισμός, εφόσον ειδοποιηθεί.
 • Την κατάρτιση σε συνεργασία με την υπεύθυνη του σταθμού του εβδομαδιαίου προγράμματος διατροφής των παιδιών.
 • Την εξέταση όλων των βρεφών-νηπίων  του σταθμού και την παρακολούθηση της ανάπτυξης τους, σημειώνοντας τις παρατηρήσεις του στην ατομική καρτέλα κάθε παιδιού.
 • Την παρακολούθηση της ψυχικής υγείας και ανάπτυξης των παιδιών συνεργαζόμενος με το παιδαγωγικό προσωπικό.
 • Την εισήγηση για τη δυνατότητα επιστροφής στον σταθμό παιδιού που έχει απουσιάσει λόγω σοβαρής ασθένειας, με βάση τόσο το ιατρικό πιστοποιητικό που προσκομίζεται από τους γονείς, όσο  και την προσωπική του εξέταση.
 • Την υπόδειξη των μέτρων  που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των βρεφών και για την υγειονομική κατάσταση του σταθμού.
 • Την υπόδειξη των φαρμάκων που πρέπει να περιλαμβάνει το  πρόχειρο φαρμακείο του σταθμού, ενώ για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό πρέπει να σπεύδει για την παροχή των υπηρεσιών του.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν:

 • Πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίσημη μετάφραση, και την ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ όπου αυτό απαιτείται, ή πτυχίο χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίσημη μετάφραση και ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ.
 • Τίτλο Ειδικότητας στην Παιδιατρική.
 • Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
 • Έναρξη άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος
 • Συμβάσεις εργασίας με άλλους εργοδότες
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους.
 • Βεβαίωση εγγραφής σε ιατρικό σύλλογο

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την αμοιβή του/της παιδιάτρου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα ανέρχεται στο ποσό των  1.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων και εισφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κεντρικά γραφεία της  Κοινωφελούς Επιχείρησης, οδός Αγ. Αναργύρων 11, Ν. Χαλκηδόνα, από όπου μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της αίτησης. Το βιογραφικό και τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαιτούμενα προσόντα τους οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν στην ανωτέρω διεύθυνση από 9  Ιουλίου  έως  23  Ιουλίου  2019, Δευτέρα –Παρασκευή  από 8:00 πμ έως 15:00 μμ .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ν.Φ.Ν.Χ.

ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

file type icon ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ.doc

Category: 

Document: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!