Διαβούλευση για την δημοτική συγκοινωνία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 29 Μαϊου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα

7.30 μ.μ.,   στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς Ανδρέας Παπανδρέου» ( Π.Π.Ι.Ε.Δ.) , επί της οδού Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2, Νέα Φιλαδέλφεια (τηλ. 213 2049055) σε δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, δυνάμει του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.Α’/87/76-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις διατάξεις του  Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Διατύπωση σχετικής γνώμης σχετικά με τη λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας».

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!