Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας Ν. Χαλκηδόνας, που χρησιμοποιείται ως κυλικείο

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-  ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

 ‘Εχοντας  υπόψη του :

 • Τις διατάξεις των αρ. 192 παρ. 1 και 201 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) .
 • Τις διατάξεις του άρθρου  196 παρ.1 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018
 • Τις διατάξεις του αρ. 72 παρ. 1 περ. ε του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/Α/30-3-1981).
 • Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010.
 • Tην υπ.αριθμ. 35/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ‘’Ορθή Επανάληψη της αριθ. 20/2019 απόφασης Οικ. Επιτροπής περί κατάρτισης όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας  .
 • Την υπ.αριθμ. πρωτ. 6024/28-02-2019  διακήρυξη δημοπρασίας του Αντιδημάρχου Οικονομικών για την εκμίσθωση του ακινήτου εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας Ν. Χαλκηδόνας, που χρησιμοποιείται ως κυλικείο
 • Την υπ.αριθμ. 52/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετική με την κατακύρωση πρακτικού διενέργειας άγονου διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου εντός  του Δημοτικού Κοιμητηρίου  Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας Ν. Χαλκηδόνας, που χρησιμοποιείται ως κυλικείο .

Προκηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική   επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση για την εκμίσθωση του ακινήτου εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου  Ν. Φιλαδέλφειας Ν. Χαλκηδόνας, που χρησιμοποιείται ως κυλικείο ,συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 216,11 τ.μ., όπως αυτό εμφανίζεται στην από μηνός Μαρτίου 2015 κάτοψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως κυλικείο για χρονική διάρκεια εννέα (9) ετών με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον πέντε (5) έτη, εφόσον ο μισθωτής το ζητήσει εγγράφως έξι (6) μήνες πριν τη λήξη της αρχικής μίσθωσης και υπό την προϋπόθεση ότι είναι συνεπής σε όλες τις υποχρεώσεις του και ιδίως στην έγκαιρη καταβολή των μισθωμάτων.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την Δευτέρα  1 Απριλίου  2019 και ώρα από 18.00 έως 19.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Ν. Φιλαδέλφειας, Δεκελείας 97, στο Γραφείο Δημάρχου (3ος όροφος) ,από την Επιτροπή του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 που έχει ορισθεί με την υπ.αριθμ. 334/2018 Απόφαση ΔΣ.

Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των  [7.000,00]  επτά χιλιάδων ευρώ μηνιαίως, όπως  αυτό καθορίσθηκε με την υπ.αριθμ. 35/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας  Φιλαδέλφειας –  Νέας Χαλκηδόνας

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει:

 1. Να μην οφείλει στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας  - Νέας Χαλκηδόνας και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο Τμήμα Ταμείου του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας
 2. Να προσκομίσει  πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
 3. Να προσκομίσει πιστοποιητικά της αρμόδιας Δικαστικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κηρυχθεί ούτε έχει κινηθεί η διαδικασία πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.
 4. Να προσκομίσει πιστοποιητικά νομιμοποίησης του κατά περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου.
 5. Να καταθέσει στην Επιτροπή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τραπέζης ποσού  € 8.400,00 ίσο με το 10% του ετήσιου μισθώματος, υπολογιζόμενου από το ποσό του μισθώματος εκκίνησης των προσφορών.
 6. Να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή. Ο εγγυητής θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση  περί μη οφειλής στο Δήμο και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού  καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Πληροφορίες και αντίγραφα της υπ.αριθμ.  6024 / 28 .02  .2019   αναλυτικής διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται της εργάσιμες ημέρες και ώρες , από το Τμήμα Εσόδων και Διαχείρισης Περιουσίας του Δήμου  Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας. (Δ/νση :Δεκελείας 97 , Νέα Φιλαδέλφεια , ισόγειο, τηλ. 2132049026)

Ολόκληρη η υπ.αριθμ. 6024/ 28.  02.2019  διακήρυξη έχει  αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας (Δεκελείας 97 Ν.Φ. ), στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Κοιμητηρίουκαι  στην ιστοσελίδα του Δήμου  Νέας  Φιλαδέλφειας – Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος :www.dimosfx.gr

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΥ  ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

file type icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ.doc

Category: 

Document: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!