ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την εκποίηση των μαρμάρων, προερχομένων εκ των εκταφών του Δημοτικού Κοιμητηρίου Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας για τρία (3) έτη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

για την εκποίηση των μαρμάρων, προερχομένων εκ των εκταφών του Δημοτικού Κοιμητηρίου Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας -  Νέας Χαλκηδόνας για τρία (3) έτη

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του αρ. 72 παρ. 1ε του Ν.3852/10
 • τις διατάξεις  του άρθρου 199  παρ. 1 του Ν. 3463/06.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 196 παρ. 1 του Ν. 4555/2018
 • Τις διατάξεις του  Π.Δ. 270/81 περί «καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων  των Δήμων και Κοινοτήτων».
 • Το άρθρο 8 παρ.5 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου όπου ορίζεται  ότι τα μάρμαρα που προέρχονται από τις εκταφές νεκρών αποτελούν περιουσία του Δήμου Νέας  Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και εκποιούνται σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
 • Την υπ΄αριθμ. 214/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  «Έγκριση εκποίησης μαρμάρων, προερχομένων εκ των εκταφών του Δημοτικού Κοιμητηρίου – Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της επιτροπής εκτίμησης και προσδιορισμού του σχετικού τιμήματος»
 • Την υπ.αριθμ. 475/2015 Απόφαση του Δημάρχου Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας περί ορισμού μέλους και Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης των προς εκποίηση μαρμάρων, προερχομένων εκ των εκταφών του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
 • Το από 30-11-2016 5ο Πρακτικό Συνεδρίασης της  Επιτροπής Εκτίμησης  Τιμήματος για την εκποίηση μαρμάρων του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
 • Tην υπ.αριθμ. 277/2018 Α.Ο.Ε. ‘’ Έγκριση και κατάρτιση όρων  φανερής προφορικής πλειοδοτικής  δημοπρασίας για την εκποίηση των μαρμάρων, προερχομένων εκ των εκταφών του Δημοτικού Κοιμητηρίου Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας ‘’.

 

 

Προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση των μαρμάρων, προερχομένων εκ των εκταφών του Δημοτικού Κοιμητηρίου Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας -  Νέας Χαλκηδόνας για τρία (3) έτη με τους κάτωθι όρους:

 

Άρθρο 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της δημοπρασίας αποτελεί η εκποίηση των μαρμάρων, προερχομένων εκ των εκταφών του Δημοτικού Κοιμητηρίου για τρία (3) έτη .

Άρθρο 2

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία οιασδήποτε νομικής μορφής που δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτη από το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας ή το ευρύτερο Ελληνικό Δημόσιο. Το γεγονός ότι ο συμμετέχων δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωσή του.

Άρθρο 3

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ κ΄ ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο γραφείο Δημάρχου, Δεκελείας 97 Νέα Φιλαδέλφεια 3ος όροφος,  ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού του αρ. 1 του Π.Δ. 270/81 που  έχει ορισθεί  με την υπ.αριθμ.  318/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με φανερές πλειοδοτικές προσφορές  τη Δευτέρα  26 Νοεμβρίου και ώρα  18.00 – 19.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 192 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/81.

Η  παρούσα  διακήρυξη  θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και του Δημοτικού Κοιμητηρίου και στην επίσημη  ιστοσελίδα του Δήμου ενώ περίληψη αυτής θα  δημοσιευθεί στη Διαύγεια, σε μία (1) ημερήσια και σε μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Αττικής.

Άρθρο 4

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η γλώσσα υποβολής της προσφοράς και της εκτέλεσης της Σύμβασης καθώς και όλων των πιστοποιητικών και εγγράφων  που πρέπει να υποβληθούν θα είναι η Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που τα εν λόγω έγραφα έχουν συνταχτεί σε άλλη – πλην της ελληνικής – επίσημη γλώσσα θα συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική, επικυρωμένη από το αρμόδιο τμήμα του Υπ. Εξωτερικών.

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να γίνουν δεκτοί στην δημοπρασία πρέπει να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. Έγγραφη δήλωση συμμετοχής με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, απαιτείται η υπογραφή από το νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους.
 2. Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμιακής Υπηρεσίας περί μη οφειλής στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας του συμμετέχοντος φυσικού ή νομικού προσώπου. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, η βεβαίωση της Ταμιακής απαιτείται να εξασφαλίζει τη μη ύπαρξη οφειλής και για το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου. Ειδικότερα, προκειμένου για ημεδαπά νομικά πρόσωπα, η υποχρέωση συμμόρφωσης με τον παραπάνω όρο βαρύνει α) τους Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές των Ο.Ε. και Ε.Ε. και των αστικών εταιριών, β) τους Διαχειριστές των  Ε.Π.Ε. και των Ι.Κ.Ε. και γ) για τις Α.Ε. τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους.
 3. Πιστοποιητικό ότι είναι φορολογικά ενήμερος όπως προβλέπεται από τους νόμους της χώρας εγκατάστασής του.
 4. Πιστοποιητικό ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερος σύμφωνα με τους νόμους της χώρας εγκατάστασής του.
 5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή οικείας επαγγελματικής οργανώσεως, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και η άσκηση επαγγέλματος επί δύο (2) τουλάχιστον έτη πριν την δημοπρασία σύμφωνα με τους νόμους της χώρας εγκατάστασής του.
 6. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Πρωτοδικείου, με το οποίο επιβεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν τελεί σε πτώχευση και δεν εκκρεμεί σε βάρος του αίτηση κηρύξεως σε πτώχευση, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει κατατεθεί αίτηση για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστού ή συνεκκαθαριστού, δεν έχει κατατεθεί αίτηση ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής – εξυγίανσης, δεν έχει κατατεθεί αίτηση για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, δεν έχει εκδοθεί απόφασης περί λύσεως ούτε έχει κατατεθεί αίτηση, δεν έχει κατατεθεί αίτηση για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστού ή συνεκκαθαριστού, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.
 7. Για τα νομικά πρόσωπα : πιστοποιητικό μεταβολών κατά περίπτωση από την αρμόδια διοικητική αρχή. 
 8. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου ή εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή της χώρας εγκατάστασής του, εκδόσεως τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα όπως αυτά προκύπτουν από τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/07 (περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων – οδηγ. 2004/18/ΕΚ (416695). Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, το απόσπασμα ποινικού μητρώου απαιτείται για το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου. Ειδικότερα, προκειμένου για ημεδαπά νομικά πρόσωπα η υποχρέωση συμμόρφωσης με τον παραπάνω όρο βαρύνει α) τους Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές των Ο.Ε. και Ε.Ε. και των αστικών εταιριών, β) τους Διαχειριστές των  Ε.Π.Ε. και των Ι.Κ.Ε. και γ) για τις Α.Ε. τον Πρόεδρο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους.
 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 στην οποία θα αναγράφει ότι ο ενδιαφερόμενος:

Α. έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα 

Β. εξέτασε τα προς εκποίηση μάρμαρα και τα βρήκε της τελείας αρεσκείας του και απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται.

Γ. δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από το Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας και το Ελληνικό Δημόσιο.

 1. Προκειμένου περί εταιρειών επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, από το οποίο να προκύπτει ότι η διάρκεια της εταιρείας συμπίπτει με τη χρονική διάρκεια της μίσθωσης καθώς και πιστοποιητικό ότι η εταιρεία δεν έχει λυθεί ή καταγγελθεί ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση πιστωτών. Οι Α.Ε. θα καταθέσουν επιπλέον και πρακτικό ορισμού Δ.Σ.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, στην χώρα εγκατάστασης, δεν εκδίδονται τα ανωτέρω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά είτε από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου προσώπου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή οιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής του κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή από υπεύθυνη δήλωση. Η γνησιότητα της ένορκης δηλώσεως ή της υπευθύνου δηλώσεως αποδεικνύεται από πιστοποιητικό συμβολαιογράφου ή αρμόδιας αρχής.

 1. Εγγύηση συμμετοχής . Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 10% του στη διακήρυξη οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς και για χρονικό διάστημα ενός έτους της σύμβασης ήτοι 1.000,00 € . Αυτή θα βεβαιώνεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή ισόποση τραπεζική επιταγή ή με εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση αναγνωρισμένης ελληνικής Τράπεζας ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας κράτους – μέλους της Ε.Ε. συντεταγμένη κατά τον  τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

Στην εγγύηση συμμετοχής πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ  ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ» 

Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, οι εγγυήσεις συμμετοχής επιστρέφονται στους δικαιούχους πλην της εγγύησης συμμετοχής του πλειοδότη η οποία επιστρέφεται μετά την κατάθεση από τον τελευταίο της εγγύησης  του άρθρου 5 της παρούσης για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

 1. Ο συμμετέχων υποχρεούται να παρουσιάσει  αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των παραρτημάτων αυτής. Επιπλέον, ο εγγυητής καλείται να καταθέσει βεβαίωση περί μη οφειλής του στο Δήμο, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ο εγγυητής θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας ως και το συμφωνητικό και θα είναι αλληλέγγυα και  σε ολόκληρο υπόχρεος  για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, παραιτούμενος από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως. Εγγυάται επίσης την εμπρόθεσμη και ολοσχερή εξόφληση πάσης αξιώσεως το Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας -  Ν. Χαλκηδόνας  κατά του αναδόχου που υφίσταται ή θα δημιουργηθεί εξ αιτίας ή εξ αφορμής της συμβάσεως πλέον τόκων και εξόδων. Το αξιόχρεο του εγγυητή εναπόκειται στην κρίση της Οικονομικής Επιτροπής.

Άρθρο 5  

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο πλειοδότης υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου με το 10%  του ετήσιου επιτευχθησομένου  τιμήματος με ημερομηνία λήξεως ταύτης έξι (6) μήνες μετά τη λήξη του χρόνου σύμβασης. . Τα όποια έξοδα βαρύνουν τον πλειοδότη ανάδοχο.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης  των όρων της σύμβασης υποχρεούται να καταθέσει και ο εγγυητής ,ποσού ίσου με το 40% του ετήσιου επιτευχθησομένου τιμήματος με ημερομηνία λήξεως ταύτης έξι (6) μήνες μετά τη λήξη του χρόνου σύμβασης. Τα όποια έξοδα βαρύνουν τον εγγυητή.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης βεβαιώνεται είτε με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων είτε με ισόποση τραπεζική επιταγή είτε με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Ελληνικής Τράπεζας ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας κράτους– μέλους της Ε.Ε. συντεταγμένη κατά τον  τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

Σε αντίθετη περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος ο μισθωτής  με όλες τις συνέπειες που προβλέπονται από το άρθρο 16 του παρόντος

Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται άπαντες ως ουσιώδεις και σημαντικοί, σχετικά με την κατάπτωση ή μη της εγγυήσεως  υπέρ του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας -  Ν.Χαλκηδόνας θα αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του  Δημάρχου. Επίσης και για την επιστροφή στους δικαιούχους (πλειοδότη και εγγυητή ) των ως άνω εγγυήσεων  θα αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Δημάρχου.

Οι παραπάνω εγγυήσεις κατ΄ ουδεμία περίπτωση δύναται να συμψηφισθούν  προς τυχόν οφειλές που απορρέουν από τη σύμβαση  ή άλλες αξιώσεις του Δήμου  κατ ΄αυτού.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης παραμένουν στο Δήμο  ατόκως μέχρι τη λήξη της σύμβασης και αποδίδονται στους δικαιούχους (πλειοδότη και εγγυητή) μετά την απόδοση της εκποίησης των μαρμάρων που προέρχονται  από τις εκταφές του Δημοτικού Κοιμητηρίου και εφόσον δεν υπάρχει περίπτωση κατάπτωσης εγγυήσεως για παράβαση των όρων της σύμβασης ή για αξιώσεις του Δήμου για αποκατάσταση  ζημιών κ.λ.π.

Άρθρο 6

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Στη δημοπρασία οι διαγωνιζόμενοι παρίστανται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.

 • Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. ή άλλο νόμιμο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφοδιασμένο με πρακτικό στο οποίο εκτός από την έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα αναφέρεται και το πλήρες ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου, καθώς και επίσημα αποσπάσματα πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ. ή ΦΕΚ, από τα οποία θα προκύπτει το νομότυπο της συγκρότησης και λήψεως της εξουσιοδοτικής αποφάσεως από το Δ.Σ.
 • Οι ΕΠΕ, Ι.Κ.Ε., ΟΕ και ΕΕ εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο.
 • Οι Κοινοπραξίες εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο τον οποίο εξουσιοδοτούν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας.

Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εκπροσώπηση στη δημοπρασία περισσοτέρων από μίας εταιρίας ή κοινοπραξίας από κοινό εκπρόσωπο, ούτε η ταυτόχρονη προσωπική συμμετοχή και εκπροσώπηση εταιρίας ή κοινοπραξίας ή συμμετοχή στο Δ.Σ. Α.Ε. ή να είναι διαχειριστής ή ομόρρυθμος εταίρος συμμετέχουσας εταιρίας.

Άρθρο 7

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 1. Προσφορές, που αφορούν μόνο σε μέρος ή τμήμα των προς εκποίηση μαρμάρων , δε θα γίνονται δεκτές.
 2. Η διενέργεια της δημοπρασίας, η κατακύρωση και έγκριση του αποτελέσματος και η κατάρτιση της συμβάσεως διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981. Η κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 3. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά  με σειρά εκφώνησης με το ονοματεπώνυμο τους.
 4. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη η υποχρέωση δε αυτή πηγαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο εις τους λοιπούς και βαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
 5. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν από την οριζόμενη στην διακήρυξη ώρα, εφόσον εξακολουθούν προσφορές χωρίς διακοπή. Εάν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό κάποιου άλλου, οφείλει να το γνωρίσει στην Επιτροπή πριν αρχίσει η Δημοπρασία, δείχνοντας για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο (άρθρο 6 της παρούσης), διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι παίρνει μέρος μόνο για λογαριασμό του. Μόλις τελειώσει η δημοπρασία, τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη της επιτροπής τον πλειοδότη και τον εγγυητή του . Σε περίπτωση που αυτός είναι αγράμματος, υπογράφει γι’ αυτόν άλλος βάσει ειδικού νόμιμου πληρεξουσίου ή δύο άλλοι από τους παρευρισκόμενους που βεβαιώνουν στα πρακτικά της δημοπρασίας ότι ο τελευταίος πλειοδότης είναι αγράμματος.
 6. Ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας ουδόλως ευθύνεται και ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα ή αξίωση αποζημίωσης λόγω μη εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή ή από διοικητική αρχή ή λόγω καθυστέρησης παράδοσης των εκποιούμενων κινητών που θα οφείλεται σε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα.
 7. Ο πλειοδότης εάν δεν κατοικεί στην περιφέρεια της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, πρέπει να δηλώσει προφορικά αντίκλητο, πράγμα που θα καταχωρηθεί στα πρακτικά ο οποίος να μένει στην περιφέρεια της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, στον οποίο θα γίνει η κοινοποίηση της έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
 8. Ο πλειοδότης υποχρεούται να προσέλθει, συνοδευόμενος από τον εγγυητή του, μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας προκειμένου να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό. Σε αυτό θα ορίζεται ότι ο εγγυητής εγγυάται, απεριόριστα και σε ολόκληρο, την προσήκουσα εκπλήρωση των όρων της  σύμβασης, Έπειτα από την παρέλευση άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας, η σύμβαση θεωρείται καταρτισθείσα (άρθρο 3 παρ. 2Α (η) Π.Δ. 270/81). Στην περίπτωση αυτή, ο Δήμος αποκτά το δικαίωμα άσκησης του συνόλου των δικαιωμάτων του, που απορρέουν από τη σύμβαση, ενώ ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος. Οι κατατεθείσες εγγυήσεις καταπίπτουν υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση και ενεργείται επαναληπτική δημοπρασία σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του. Οι τελευταίοι υποχρεούνται στην καταβολή της επί το έλαττον  διαφοράς του αποτελέσματος της επαναληπτικής δημοπρασίας από της προηγουμένης. Κατά την επαναληπτική δημοπρασία, το ελάχιστον όριο της προσφοράς ορίζεται στο ύψος του ποσού, που κατακυρώθηκε στο όνομα του τελευταίου πλειοδότη, της προηγουμένης δημοπρασίας και που μπορεί να μειωθεί μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 9. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο πλειοδότης υποχρεούται να καταθέσει στο Δήμο υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και της σύμβασης  εις τους οποίους ρητά και ανεπιφύλακτα προσχωρεί και  ότι η παράδοση των εκποιούμενων κινητών θα γίνεται με σύνταξη  και υπογραφή πρωτοκόλλου  παράδοσης  και παραλαβής, του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας μη ευθυνόμενου σε περίπτωση καθ ΄ην ήθελε υπάρξει κάποιο εμπόδιο (νομικό , πραγματικό κ.λ.π) ως προς την παράδοση ή χρησιμοποίηση ή λειτουργία τούτου εξ οιουδήποτε λόγου  και αιτίας.
 10. Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, ο ανάδοχος δε δικαιούται μείωση του τιμήματος για οποιοδήποτε λόγο, είτε επικαλούμενος ουσιώδη μεταβολή οικονομικών συνθηκών πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η προσφορά του είτε λόγω βλαβών ή  ζημιών των προς παραχώρηση  χώρων ,  πλήρως και ανεπιφυλάκτως αποδεδειγμένων. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε καταβολή τιμήματος ακόμα και αν  δεν παραλάβει το σύνολο των εκποιούμενων κινητών (μαρμάρων) αλλά μέρος αυτών  .

 

 

 

Άρθρο 8

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

 Η σύμβαση για την εκποίηση των μαρμάρων,προερχομένων εκ των  εκταφών του  Δημοτικού  Κοιμητηρίου του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας θα είναι χρονικής διάρκειας τριών (3)  ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήγει δε την αντίστοιχη μετά τρία   (3) έτη  ημερομηνία, προκειμένου  να πραγματοποιηθεί  η υπό του τελευταίου πλειοδότη πλήρης αποκομιδή, απομάκρυνση των μαρμάρων των προερχομένων από τις εκταφές  το Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας.

 1. Η βεβαίωση και η είσπραξη του τιμήματος θα γίνεται από το Δήμο, σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν.Δ. 318/69  περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων , όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το Ν. 127/75, το άρθρο 49, του Ν. 1080/80 και το άρθρο 61 Ν.1416/84,καθώς και των άρθρων 3 και 4 του από 17-5-59 Δ/τος περί οικονομικής διαχειρίσεως και λογιστικού των Δήμων πρόστιμα που τυχόν επιβληθούν εισπράττονται σαν έσοδα του Δήμου.
 2. Ο τελευταίος πλειοδότης, κατά την υπογραφή της σύμβασης, θα προκαταβάλει στο ταμείο του Δήμου, το συνολικό  ποσό που αντιστοιχεί στο τίμημα το ενός (1)  έτους . Το δεύτερο και τον τρίτο  χρόνο το τίμημα θα καταβληθεί  εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη του  κάθε νέου  συμβατικού έτους και θα αφορά όλο το έτος .

Άρθρο 9

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 Ως ελάχιστο  όριο προσφοράς, ορίζεται το ποσόν των 10.000,00 € ανά έτος, όπως αυτό καθορίσθηκε από την Επιτροπή Εκτίμησης Τιμήματος των προς εκποίηση μαρμάρων προερχομένων εκ των εκταφών του Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ.αριθμ. 475/2015 απόφαση του Δημάρχου Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας.

Άρθρο 10

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

 

 1. Ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας δεν ευθύνεται έναντι του τελευταίου πλειοδότη για την πραγματική και νομική κατάσταση των ως άνω  χώρων  για την οποία κατάσταση τεκμαίρεται ότι ο ανάδοχος έχει λάβει γνώση προκειμένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό. Επιπλέον ο Δήμος δεν ευθύνεται  για  την ύπαρξη  οιασδήποτε εργασίας στο Δημοτικό Κοιμητήριο ή τους τάφους  και κατά συνέπεια δεν  υποχρεούται για το λόγο αυτό σε επιστροφή ή μείωση  του τιμήματος, ούτε στη λύση της σύμβασης. Μείωση του τιμήματος δε γίνεται έστω και σε περίπτωση βλάβης από φυσικά αίτια ή κάποια τυχαία αίτια μετά την κατακύρωση.
 2. Ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνος παραδίδων τα ως άνω κινητά εις τον τελευταίο πλειοδότη εις ουδεμίαν υπόκειται ευθύνη για τυχόν επισκευές, αποξηλώσεις, μεταφορές , διευθετήσεις κλπ. αυτών,  έστω και αναγκαίες ή προερχόμενες  εξ ανωτέρας βίας. Κάθε επισκευή, αποξήλωση, μεταφορά, διευθέτηση κλπ των ως άνω κινητών (μαρμάρων), αναγκαία ή πολυτελής, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον τελευταίο πλειοδότη, ο οποίος – τελευταίος πλειοδότης- και βαρύνεται αποκλειστικά και μόνο για κάθε φθορά και βλάβη αυτών.
 3. Ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας για τις πραγματικές ποσότητες μαρμάρων τις οποίες τελικώς θα παραλάβει ο ανάδοχος. Το όποιο κέρδος ή ζημία προκύψει ως αποτέλεσμα της ποσότητας των μαρμάρων που θα παραλάβει ο ανάδοχος αφορά αποκλειστικά τον ίδιο και ουδόλως τον Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας.
 4. Η φόρτωση και η μεταφορά των μαρμάρων θα είναι άμεση και με τρόπο ώστε να μην προκληθεί  ζημία ή φθορά στους όμορους τάφους και τον εν γένει χώρο του Δημοτικού Νεκροταφείου,   θα γίνεται με την χρήση κατάλληλων  μέσων και με  ευθύνη , προσωπικό και έξοδα  του πλειοδότη με ασφαλή τρόπο και τηρουμένων  των κανόνων προστασίας  του περιβάλλοντος και των διαδικασιών της Υπηρεσίας του Τμ. Κοιμητηρίου.
 5. Ο πλειοδότης  υποχρεούται να συμμορφώνεται  στις υποδείξεις της Δημοτικής Αρχής ως και του Τμ. Κοιμητηρίου  του Δήμου  Ν. Φιλαδέλφειας -Ν. Χαλκηδόνας  και να  σέβεται  και να τηρεί  τον ισχύοντα  Κανονισμό  Λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου  ως και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
 6. Απαγορεύεται στον τελευταίο να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση ή επισκευή ή μεταρρύθμιση του χώρου  γύρω από τους τάφους, όπου ευρίσκονται  τα προς  εκποίηση μάρμαρα καθώς  και των ομόρων με  αυτούς τάφων, διαφορετικά κάθε φθορά και βλάβη αυτών βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον τελευταίο πλειοδότη. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος δικαιούται να αξιώνει με  δαπάνες του τελευταίου πλειοδότη την επαναφορά των πραγμάτων στην αρχική τους κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει ο τελευταίος πλειοδότης ευθύνεται και υποχρεούται έναντι του  Δήμου εις αποζημίωση για οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά των ως άνω τάφων και του  εν γένει  χώρου του  Δημοτικού Κοιμητηρίου.
 7. Επίσης σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί  παρέκκλιση του πλειοδότη από τους όρους της παρούσας και μη συμμόρφωση αυτού προς τις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου, η κατακύρωση παύει να ισχύει και ανατρέπεται, η υπογραφόμενη σύμβαση λύεται  μονομερώς και αζημίως  εκ μέρους του Δήμου χωρίς δικαστική απόφαση, με κοινοποίηση απλής εξώδικης  επιστολής,  υπαιτιότητας  του πλειοδότη, ο οποίος  και  απομακρύνεται πάραυτα  και καταπίπτουν οι  κατατεθείσες  εγγυήσεις άνευ άλλου  τινός εις βάρος  του πλειοδότη και του εγγυητή του . Επίσης σωρευτικά υποχρεούται σε αποκατάσταση πάσης ζημίας , την οποία υπέστη  ή θέλει υποστεί ο Δήμος  ως και αποζημίωση  για παν ποσό το οποίο δεν εισέπραξε άλλως απώλεσε ο Δήμος  συνεπεία παρανόμου και αντισυμβατικής συμπεριφοράς του πλειοδότη.
 8. Ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας Ν. Χαλκηδόνας διατηρεί το δικαίωμα εποπτείας και ελέγχου δια των αρμοδίων υπαλλήλων του, οι οποίοι θα ελέγχουν  το έγκαιρο ή  μη της εκτελέσεως της σύμβασης, τη συμμόρφωση του αναδόχου προς οποιονδήποτε όρο της παρούσης, οι οποίοι  θεωρούνται άπαντες και χωρίς εξαίρεση ουσιώδεις. Τυχόν συνέπεια αμελούς ή  πλημμελούς εκτελέσεως των εντεταγμένων οργάνων ή κατ΄ ανοχή αυτών παράβαση των όρων της παρούσης ή της υπογραφησομένης σύμβασης εκ μέρους του αναδόχου, ουδόλως δεσμεύει το Δήμο ούτε δημιουργεί κανένα δικαίωμα υπέρ του αναδόχου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά  όλων των όρων της παρούσης ως και της  υπογραφησομένης σύμβασης , οι οποίοι όροι ορίζονται όλοι   ως ουσιώδεις, παρέχουν δε το δικαίωμα στο Δήμο να καταγγείλει τη σύμβαση με  αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Ομοίως η εξ οιουδήποτε λόγου και αιτίας τυχόν μη έγκαιρη  άσκηση των δικαιωμάτων  του Δήμου ως και η τυχόν παροχή προθεσμίας στον ανάδοχο να τακτοποιήσει υποχρεώσεις του έναντι στο Δήμο ουδόλως σημαίνει ούτε υποδηλώνει παραίτηση του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας -  Ν. Χαλκηδόνας από τα δικαιώματά του , ούτε δημιουργεί κανένα δικαίωμα υπέρ του αναδόχου και του εγγυητή του, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά όλων των όρων της απόφασης αυτής ως και της σύμβασης.
 9. Η Υπηρεσία του Τμ. Κοιμητηρίου, αποκλειστικά, υπαγορεύει τον χρόνο και την διαδικασία αποξήλωσης των προς εκποίηση μαρμάρων και ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση απομάκρυνση όποιων στερεών αποβλήτων προκύψουν εκ της διαδικασίας αποξήλωσης. Επίσης ο Δήμος δεν υποχρεούται ούτε δύναται να παρέχει τη χρήση οποιασδήποτε εγκατάστασης της Υπηρεσίας για αποθήκευση ή οτιδήποτε άλλο, καθώς ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση απομάκρυνση των προς εκποίηση μαρμάρων.
 10. Απαγορεύεται η μερική η ολική παραχώρηση του δικαιώματος σε τρίτο, η πρόσληψη συνεταίρου και η σιωπηρή ανανέωση της σύμβασης. 
 11. Επιτρέπεται η διετής παράταση της σύμβασης, υπό τους αυτούς όρους της διακήρυξης κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και εφόσον ο πλειοδότης (ανάδοχος) έχει εκπληρώσει στο ακέραιο και με συνέπεια τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

 

Άρθρο 11

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Τα δικαιώματα του κήρυκα, η χαρτοσήμανση και τυχόν λοιπά έξοδα δημοσιότητας της δημοπρασίας που κηρύχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν  αποκλειστικά και μόνο τον τελευταίο πλειοδότη. Τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της παρούσης θα προσκομισθούν και θα κατατεθούν την ημέρα του διαγωνισμού ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού του αρ. 1 του Π.Δ. 270/81.

 

Άρθρο  12

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 196 του ν. 4555/2018  και  στο άρθρο 6 του ΠΔ 270/1981

 

 

Άρθρο 13

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

 

Εντός δέκα (10) ημερών το αργότερο από τότε που θα κοινοποιηθεί στον τελευταίο πλειοδότη η απόφαση της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, υποχρεούται να προσέλθει μαζί με τον αξιόχρεο εγγυητή του για την υπογραφή του οικείου συμφωνητικού και προσκομίζοντας:

 • Εγγυήσεις καλής  εκτέλεσης (αναδόχου και εγγυητή)
 • Εξουσιοδότηση προς τον υπογράφοντα την σύμβαση με τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας
 • Πλήρη στοιχεία του εγγυητή και Υπεύθυνη δήλωση του  ότι θα είναι αλληλέγγυα και  σε ολόκληρο υπόχρεος  για την εκπλήρωση των όρων της  διακήρυξης και της σύμβασης, παραιτούμενος από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως.

Άρθρο 14

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 1. O τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μόλις λήξει ή λυθεί από οποιονδήποτε λόγο και αιτία η σύμβαση να αποχωρήσει από το χώρο του Δημοτικού Κοιμητηρίου και από την αποκομιδή των μαρμάρων που προέρχονται από τις εκταφές.

Σε περίπτωση αρνήσεως ή δυστροπίας του αναδόχου επιβάλλεται η  κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει άνευ άλλου τινός εις βάρος του αναδόχου και υπέρ του Δήμου λόγω ποινικής ρήτρας και ευλόγου αποζημιώσεως.

 1. Ρητώς γίνεται δεκτό ότι τυχόν υπέρβαση του χρόνου λήξεως ή λύσεως της συμβάσεως δε δύναται σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ούτε ως παράταση του χρόνου διάρκειας αυτής ούτε ως ανανέωση αυτής.   

Άρθρο 15

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Οι  παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας επιφέρουν την έκπτωση του ανάδοχου, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με συνέπειες :

 • Τη λύση της σύμβασης
 • Την κατάπτωση, υπέρ του Δήμου, της εγγύησης καλής εκτέλεσης (αναδόχου και εγγυητή). 

 

 

Άρθρο 16.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη προκύψει μεταξύ συμβαλλομένων σχετική με την εφαρμογή της σύμβασης αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών τα οποία και θα αποφαίνονται τελεσιδίκως.

Οποιοδήποτε ζήτημα  ερμηνείας της διακήρυξης ή άλλο ζήτημα προκύψει κατά την διενέργεια της δημοπρασίας θα διευκρινίζεται και θα λύεται αμετάκλητα από την Οικονομική Επιτροπή.

 

 

                                                                  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                                      ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

 

                                                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!