Κοινωνικό παντοπωλείο: έκθεση πεπραγμένων 1ου εξαμήνου 2018

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ  Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

" ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018"

Η πενταμελής επιτροπή διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, η οποία ορίζεται με βάσει σχετική απόφαση του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας, συντάσσει έκθεση πεπραγμένων σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την οποία φέρει προς το ΔΣ της επιχείρησης προς έγκριση κατά την διάρκεια του επόμενου μήνα από την συμπλήρωση κάθε εξαμήνου λειτουργίας του προγράμματος.

Η πενταμελής επιτροπή, όπως αυτή ορίσθηκε με την 38/17 απόφαση ΔΣ της ΚΕΔΝΦΝΧ, με την εθελοντική εργασία της διαχειρίστηκε το κοινωνικό παντοπωλείο κατά το χρονικό διάστημα από την 01/01/2018 μέχρι την 31/07/2018 όπου ολοκληρώθηκε και η τελευταία διανομή του εξαμήνου κατά τον μήνα Ιούλιο, καθώς λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν κατά την διενέργεια των διαδικασιών προμήθειας τροφίμων για το έτος 2018 που διενήργησε ο ΔΝΦΝΧ και για λογαριασμό της ΚΕΔΝΦΝΧ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, δεν κατέστη δυνατόν να γίνει η διανομή των τροφίμων στους ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου όπως είχε προγραμματιστεί από την υπηρεσία μας, με αποτέλεσμα η διανομή μηνός Ιουνίου να πραγματοποιηθεί τέλος Ιουλίου.

       Από τα πρακτικά αξιολόγησης των ωφελούμενων έτους 2018, προκύπτει ότι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα ήταν συνολικά 145 νοικοκυριά, με συνολικό αριθμό εγκεκριμένων ωφελούμενων 340 άτομα. Η σημαντική μείωση που διαπιστώθηκε στον αριθμό των εγγεγραμμένων ωφελούμενων του Κοινωνικού Παντοπωλείου της ΚΕΔΝΦΝΧ κατά την διάρκεια του Α΄ εξαμήνου του έτους 2018 οφείλεται στο γεγονός ότι από την αρχή του έτους λειτούργησε στον δήμο μας, εκτός από το Κοινωνικό Παντοπωλείο της ΚΕΔΝΦΝΧ, και η δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ΔΝΦΝΧ που εντάχθηκε με την αρ.πρ.5120/07.04.2017  εγκριτική απόφαση ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, στη πράξη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο – Συσσίτιο»,.

Στην εν λόγω απόφαση ορίζεται ότι οι υποψήφιοι ωφελούμενοι προς ένταξη στο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο», εφόσον είναι δικαιούχοι του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής πρόγραμμα), δεν δικαιούνται τα αγαθά που διαθέτει η δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου στο πλαίσιο συγχρηματοδότησης της από το Ε.Κ.Τ..             

Κατόπιν τούτου, στην προσπάθεια στήριξης των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας, οι υποψήφιοι προς ένταξη στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων, οι οποίοι είναι δικαιούχοι του προγράμματος ΤΕΒΑ, και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης και τα κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου της ΚΕΔΝΦΝΧ και την αρ.177/2017 απόφαση του Δ.Σ. για τον καθορισμό των κριτηρίων αξιολόγησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μπορούν να συμπεριληφθούν στους καταλόγους των ωφελούμενων του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, οι αιτήσεις για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο από 1-1-2018 κατατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα της Ν. Φιλαδέλφειας, στην συνέχεια ελέγχονται και αξιολογούνται από την κοινωνική λειτουργό του  Κοινωνικού Παντοπωλείου της ΚΕΔΝΦΝΧ από κοινού με την κοινωνική λειτουργό του προγράμματος του ΔΝΦΝΧ, και στην συνέχεια κατατάσσονται σε πίνακες υποψηφίων προς ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του ΔΝΦΝΧ ή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της ΚΕΔΝΦΝΧ. Εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται από τον κανονισμό λειτουργίας του προγράμματος και τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που ορίσθηκαν με την 177/17 απόφαση ΔΣ, καταγράφονται σε πίνακα υποψηφίων προς ένταξη ή σε πίνακα απορριπτέων μετά από γνωμοδότηση της κοινωνικής λειτουργού και την έγκριση αντίστοιχου πρακτικού που καταρτίζει η επιτροπή διαχείρισης του προγράμματος το οποίο εγκρίνεται από το ΔΣ της επιχείρησης.

Έτσι, ο αριθμός των ωφελουμένων που εξυπηρετήθηκαν ανά διανομή κατά το Α΄ εξάμηνο 2018 διαμορφώθηκε  ως εξής:

-   Α΄ διανομή: για τον μήνα Ιανουάριο : ογδόντα τέσσερις (84) νοικοκυριά

-   Β΄ διανομή: για τον μήνα Φεβρουάριο: ογδόντα εννέα (89) νοικοκυριά

-   Γ΄ διανομή: για τον μήνα Μάρτιο: ενενήντα τρεις (93) νοικοκυριά

-   Δ΄ διανομή: για τον μήνα Απρίλιο: εκατόν δέκα εννέα (119) νοικοκυριά

 -  Ε΄ διανομή: για τον μήνα Μάιο: εκατόν οχτώ (108) νοικοκυριά

-   ΣΤ΄ διανομή: για τον μήνα Ιούνιο: εκατόν τριάντα δύο (132) νοικοκυριά                                

Κατά το Α΄ εξάμηνο 2018, το Κοινωνικό Παντοπωλείο παρέμενε ανοικτό δύο - τρεις ημέρες τους μήνες διανομής δωρεάν τροφίμων στους εγκεκριμένους δικαιούχους του προγράμματος, από  9π.μ έως 12μ.μ.

Σε ολόκληρο δε το εξάμηνο το Κοινωνικό Παντοπωλείο προέβη σε διανομή πακέτων στα οποία περιλαμβάνονταν  από 22 έως και 26 είδη τροφίμων μηνιαίως. Επίσης, δόθηκαν επιπλέον ποσότητες  σε διάφορα είδη τροφίμων καθώς και είδη οικιακής και προσωπικής χρήσης για όλα τα νοικοκυριά.

Τα προϊόντα που διατέθηκαν προήλθαν από τις ευγενικές δωρεές του Supermarket «Σκλαβενίτης» στην Ν. Χαλκηδόνα, της Aρτοβιομηχανίας «Καραμολέγκος», των «Παραγωγών Χωρίς Μεσάζοντες», του Φυσιολατρικού Συλλόγου «Όαση», της σχολής «Χατζήβεη», του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας με Επιχορήγηση απευθείας προς την Κοινωφελή Επιχείρηση, του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού του Δήμου μέσω επισιτιστικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων,  καθώς και από τις χορηγίες μεμονωμένων συμπολιτών και κατοίκων του Δήμου μας, και συγκεκριμένα της κ. Παπαβασιλείου Δέσποινας,  καθώς και κατοίκων που δεν επιθυμούν την καταγραφή των ονομάτων τους στον κατάλογο των χορηγών του Κοινωνικού Παντοπωλείου της πόλης μας.

Αναγνωρίζοντας την σημαντική συνεισφορά των ανωτέρω στην λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου της ΚΕΔΝΦΝΧ οι υπηρεσίες μας απέστειλαν ευχαριστήριες επιστολές για τις ευγενικές δωρεές των χορηγών.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διανομής των ειδών μηνός Ιουνίου, διενεργήθηκε φυσική απογραφή των υπολοίπων προϊόντων που παρέμειναν διαθέσιμα στην αποθήκη του Κοινωνικού Παντοπωλείου από τους υπαλλήλους κ.κ. Γουργούλη και Μπάνου παρουσία των μελών της επιτροπής διαχείρισης. Τα αποτελέσματα της απογραφής  εμφανίζονται σε συνημμένο πίνακα στον οποίο αναφέρονται επίσης αναλυτικά οι εισερχόμενες και εξερχόμενες ποσότητες των ειδών που διακινήθηκαν κατά το προηγούμενο εξάμηνο.

 

Μετά Τιμής

 

            Η Πρόεδρος της Επιτροπής                                                                    Τα  Μέλη : Βλάχος Αναστάσιος

                Παπανικολάου Ελένη                                                                                              Γεωργακοπούλου Χριστίνα                                                      

                                                                                                                                                     Μήλα Μαριάννα Παπαγεωργίου 

 

file type icon Untitled attachment 00004.docx

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!