Ορισμός Αντιδημάρχων & Εντεταλμένων Συμβούλων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι», σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
 2. Τις διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» σχετικά με τις ρυθμίσεις θεμάτων Ο.Τ.Α.  
 3. Την με αριθμό 567/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με την επικύρωση των αποτελεσμάτων και ανακήρυξης των επιτυχόντων και των επιλαχόντων συνδυασμών, των εκλεγέντων: Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και μελών τοπικών συμβουλίων του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας των δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου και 2ης Ιουνίου 2019.
 4. Το από 24463/29-08-2019 Πρακτικό Ορκωμοσίας Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Προέδρου και Συμβούλων Κοινοτήτων του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με την συγκρότηση Δήμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 92  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/31-07-2017) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Συνεργασίας, Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» σχετικά με την αντιμισθία των Αντιδημάρχων, η οποία καταβάλλεται από το Δήμο.
 7. Την υπ’ αριθ. 28549/16-04-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας σύμφωνα με το Ν. 3852/2010», όπως ισχύει.
 8. Το γεγονός ότι ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας έχεις δύο (2) Δημοτικές Ενότητες.
 9. Το γεγονός ότι στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας μπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.
 10. Τη διάταξη του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/09-03-99) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» σχετικά με την μεταβίβαση αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων – εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή.
 11. Την υπ’ αριθμ. 82/59633/20-08-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων.
 12. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας (ΦΕΚ 352/Β’/9-2-2017).

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, με θητεία από 1 Σεπτεμβρίου 2019 έως και 31 Αυγούστου 2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής: 

1. Τον κ. Μιχαήλ Κουτσάκη του Ιωσήφ καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού,  και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Ι. Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού και των επί μέρους οργανικών μονάδων της ανωτέρω Διεύθυνσης, και πιο συγκεκριμένα:

- Του Τμήματος Αποκομιδής και Ανακυκλώσιμων υλικών.

- Του Τμήματος Διαχείρισης και Συντηρήσεων Οχημάτων.

- Του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού.    

2. Τον κ. Ηλία Τάφα του Παντελή καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών  και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Ι. Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των επί μέρους οργανικών μονάδων της ανωτέρων Διεύθυνσης, και πιο συγκεκριμένα:

- Του Τμήματος Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων.

- Του Τμήματος Λογιστηρίου.

- Του Τμήματος Εσόδων και Διαχείρισης Περιουσίας.

- Του Τμήματος Προμηθειών.

- Του Τμήματος Ταμείου.

- Του Τμήματος Κοιμητηρίου.

ΙΙ. Στον ανωτέρω μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα υπογραφής όλων των ενταλμάτων πληρωμής, η έγκριση των δαπανών και η διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής ανάληψης υποχρέωσης.

3. Τον κ. Δημήτριο Κανταρέλη του Ανδρέα, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Ι. Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και των επί μέρους οργανικών μονάδων της ανωτέρω Διεύθυνσης, και πιο συγκεκριμένα:

- Του Τμήματος Μελετών και Κατασκευής Έργων.

- Του Τμήματος Συντηρήσεων και Αδειοδοτήσεων,

Β. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι είναι αρμόδιοι για την υπογραφή όλων των αποφάσεων και διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Γ. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι ορίζονται αρμόδιοι για την τέλεση των Πολιτικών Γάμων.

Δ. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ε. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που εμπίπτουν στην άσκηση των καθηκόντων του.

ΣΤ. Τις αρμοδιότητες των ανωτέρω Αντιδημάρχων όταν απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Δήμαρχος.

Ζ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του θα ασκεί ως Α΄ Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού, κ. Μιχαήλ Κουτσάκης. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Α’ Αναπληρωτή Δημάρχου, τα καθήκοντά του θα ασκεί ως Β’ Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ηλίας Τάφας και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο Γ΄ Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριος Κανταρέλης.

Η. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως κατά τόπον Αντιδημάρχους του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, με θητεία από 1 Σεπτεμβρίου 2019 έως 31 Αυγούστου 2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Τον κ. Μιχαήλ Κουτσάκη του Ιωσήφ, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα της συνεργασίας με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

2. Τον κ. Ηλία Τάφα του Παντελή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα της συνεργασίας με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Θ. Ορίζει  ως Εντεταλμένους Συμβούλους με δικαίωμα υπογραφής και την εποπτεία και ευθύνη, συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων του Δήμου, τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους:

1. Τον κ. Σωτήριο Κοσκολέτο του Κωνσταντίνου, Εντεταλμένο Σύμβουλο:

Ι. Του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας, όπου θα συνεργάζεται και θα συνεπικουρεί τον Δήμαρχο.

ΙΙ. Του Τμήματος Υπηρεσιών Δόμησης, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπου θα συνεργάζεται και θα συνεπικουρεί τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και τον Δήμαρχο.

2. Τον κ. Σπυρίδωνα Γραμμένο του Γεωργίου, Εντεταλμένο Σύμβουλο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, όπου θα συνεργάζεται και θα συνεπικουρεί τον Δήμαρχο, και πιο συγκεκριμένα των επί μέρους οργανικών μονάδων:

- Του Τμήματος Πρασίνου.

- Του Τμήματος Άλσους.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω Εντεταλμένων Συμβούλων, τα καθήκοντα τους θα ασκεί ο Δήμαρχος.

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

Category: 

Document: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!