Ορισμός νέων Αντιδημάρχων

Dimarheio.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 02/09/2020

Ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας Γιάννης Βούρος ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, με θητεία από 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως και 31 Αυγούστου 2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 

1. Τον κ. Μιχαήλ Κουτσάκη του Ιωσήφ καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού,  και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

Ι. Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού και των επί μέρους οργανικών μονάδων της ανωτέρω Διεύθυνσης, και πιο συγκεκριμένα:

 

- Του Τμήματος Αποκομιδής και Ανακυκλώσιμων υλικών

 

- Του Τμήματος Διαχείρισης και Συντηρήσεων Οχημάτων

 

- Του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού  

 

  • Του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου

 

2. Τον κ. Ηλία Τάφα του Παντελή καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών  και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

Ι. Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των επί μέρους οργανικών μονάδων της ανωτέρων Διεύθυνσης, και πιο συγκεκριμένα:

 

- Του Τμήματος Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων

 

- Του Τμήματος Λογιστηρίου

 

- Του Τμήματος Εσόδων και Διαχείρισης Περιουσίας

 

- Του Τμήματος Προμηθειών

 

- Του Τμήματος Ταμείου

 

- Του Τμήματος Κοιμητηρίου

 

ΙΙ. Την αρμοδιότητα της έκδοσης του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής ανάληψης υποχρέωσης.

 

3. Τον κ. Σωτήριο Κοσκολέτο του Κωνσταντίνου, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών & Δημοτικής Αστυνομίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

Ι. Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και των επί μέρους οργανικών μονάδων της ανωτέρω Διεύθυνσης, και πιο συγκεκριμένα:

 

- Του Τμήματος Μελετών και Κατασκευής Έργων

 

- Του Τμήματος Συντηρήσεων και Αδειοδοτήσεων

 

  • Του Τμήματος Υπηρεσιών Δόμησης

 

ΙΙ. Του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας

 

Β. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι είναι αρμόδιοι για την υπογραφή όλων των αποφάσεων και διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

 

Γ. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι ορίζονται αρμόδιοι για την τέλεση των Πολιτικών Γάμων.

 

Δ. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ε. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που εμπίπτουν στην άσκηση των καθηκόντων του.

 

ΣΤ. Τις αρμοδιότητες των ανωτέρω Αντιδημάρχων όταν απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Δήμαρχος.

 

Ζ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του θα ασκεί ως Α΄ Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού, κ. Μιχαήλ Κουτσάκης. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Α’ Αναπληρωτή Δημάρχου, τα καθήκοντά του θα ασκεί ως Β’ Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ηλίας Τάφας και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο Γ΄ Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δημοτικής Αστυνομίας κ. Σωτήριος Κοσκολέτος.

 

Η. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως κατά τόπον Αντιδημάρχους του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, με θητεία από 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως 31 Αυγούστου 2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 

1. Τον κ. Μιχαήλ Κουτσάκη του Ιωσήφ, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα της συνεργασίας με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

2. Τον κ. Ηλία Τάφα του Παντελή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα της συνεργασίας με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

Επισυνάπτουμε την σχετική απόφαση: 

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!