Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (13/01/2021)

synedriash.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 08/01/2021

Σας παρακαλούμε όπως συμμετάσχετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) καθώς και της αριθ. 40 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 13ητου μηνός Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., σε διά τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής  e-presence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της αριθ. 133 καθώς και των προηγούμενων σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. (στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για τον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού) τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού & αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (ΑΜ. 112 /2020).
  2. Έγκριση ανάθεσης στην δικηγορική εταιρεία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης» της μελέτης, παράστασης και σύνταξης υπομνήματος για τη συζήτηση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτησης ακύρωσης του Δήμου κατά του υπ’ αριθμ. 1657/63205/20.07.2018 εγγράφου του Δασάρχη Αθηνών.
  3. Έγκριση απαλλαγής - μείωσης της υποχρέωσης καταβολής 40% επί των συνολικών μισθωμάτων μηνός Δεκεμβρίου 2020 δημοτικών ακινήτων και των σχετικών προσαυξήσεων
  4. Συγκρότηση ετήσιας διμελούς επιτροπής υπαλλήλων για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Κ.Η.Σ.Κ.).
  5. Έγκριση αριθ. 650/2020 απόφασης Δημάρχου (άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10) περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΠΠΙΕΔ οικ. έτους 2020, βάσει της αριθ. 28/2020 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.
  6. Έγκριση αριθ. 1/2021 απόφασης Δημάρχου (άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10) περί ορισμού υπολόγου και έκδοσης ΧΕΠ για αγορά γραμματοσήμων ομαδικών επιστολών Δήμου.

 

  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ 

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!