Πρόσκληση Συμβουλίου Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας (16/01/20)

synedriash.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια 13/01/20

Πρόσκληση προς τα μέλη του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 του Ν.3852/10, την 16η του μηνός Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς Ανδρέας Παπανδρέου» ( Π.Π.Ι.Ε.Δ.), επί της οδού Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2, σε συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 1 εδάφιο γ’ και του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 και την αριθ. 88 /59846-21-8-2019 Εγκύκλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

• Χορήγηση ή μη Αδειών Παρατάσεων Ταφών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) και τις αριθ. πρωτ.: 36670, 36677, 36674, 36671, 36682 /24-12-2019 σχετικές αιτήσεις.

• Χορήγηση ή μη Αδειών Ανακομιδής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) και το αριθ. πρωτ. 36465/19-12-2019 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών – Τμήμα Κοιμητηρίου.

• Χορήγηση ή μη Αδειών Ανακομιδής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) και το αριθ. πρωτ. 35956/16-12-2019 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών – Τμήμα Κοιμητηρίου.

• Χορήγηση ή μη Αδειών Ανακομιδής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) και το αριθ. πρωτ. 36644/23-12-2019 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών – Τμήμα Κοιμητηρίου.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

                   ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΠΑΓΟΥΤΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!