Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (01/07/20)

synedriash.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 26/06/20

Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) καθώς και της αριθ. 40 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 1η του μηνός Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος-Γραφείο Δημάρχου) σε κεκλεισμένων των θυρών (στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού) τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας» (A.M. 76/2020), υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης, αποδοχής όρων της σχετικής πρόσκλησης, δέσμευσης για κάλυψη υπερβάλλοντος ποσού και εξουσιοδότηση Δημάρχου.

2. Α. Αναίρεση του αποτελέσματος για την ανάδειξης της κλήρωσης του αναδόχου κατασκευής ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ με Α.Μ. 90/2019 και τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» λόγω μη αποδοχής αποτελέσματος από τον προσωρινό ανάδοχο. Εξαίρεση και διαγραφή του αναδόχου ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ. ως υποψηφίου από τους καταλόγους στην κατηγορία υδραυλικά έργα για το έτος 2020. ΜΗ Επανάληψη κλήρωσης για το έργο λόγω κατεπείγοντος. Β. Προσφυγή στην διαδικασία του άρθρου 32.2.γ του νόμου 4412/2016 με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης κατασκευής συνδέσεων. Γ. Πρόσκληση ενδιαφερομένων για υποβολή προσφοράς με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32.2.γ του νόμου 4412/2016 για το εν θέματι έργο.

3. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου οικ. έτους 2020, βάσει της αριθ. 125/2020 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

4. Αποδοχή δωρεάς ενός λιποσυλλέκτη από την εταιρεία M-PACK S.A.-Κ.ΜΑΡΟΥΛΗ στην Δομή Σίτισης του Δήμου.

5. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 3380/18 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (υπόθεση αγωγής Δήμου κατά Ηλ.Κουρή κλπ.).

6. Άσκηση μήνυσης κατ΄ αγνώστων για την κλοπή οκτώ (8) προβολέων από το ανοικτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης επί της οδού Δεκελείας 177 - Νέα Φιλαδέλφεια.

• Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!