Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (10/06/20)

synedriash.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 07/06/20

Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) καθώς και της αριθ. 40 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 10η του μηνός Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος-Γραφείο Δημάρχου) σε κεκλεισμένων των θυρών (στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού) τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση 1ου, 2ου και 3ου πρακτικού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων & συστήματος διαχείρισης φωτισμού Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας» (Α.Μ. 106/2016).

2. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του προηγούμενου μισθωτή του δημοτικού ακινήτου επί της οδού Δεκελείας 41-Νέα Χαλκηδόνα («Ηρώδειο Πάρκο»).

3. Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων 1ης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης οικ. έτους 2019.

4. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Πράξη Εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης Μπριτάνια», Α.Μ.: 68/2020, προεκτιμώμενης αμοιβής 65.634,61 € (με Φ.Π.Α. 24%).

5. Αναίρεση του αποτελέσματος για την ανάδειξης της κλήρωσης του αναδόχου κατασκευής για το έργο με Α.Μ. 90/2019 και τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» λόγω μη αποδοχής αποτελέσματος από τον προσωρινό ανάδοχο. Εξαίρεση και διαγραφή του αναδόχου ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ως υποψηφίου από τους καταλόγους στην κατηγορία υδραυλικά έργα για το έτος 2020. Επανάληψη κλήρωσης για το έργο.

6. Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση- ανακατασκευή των χώρων του Κοιμητηρίου» (Α.Μ. 150/2018).

7. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου «Επισκευή- συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας» (ΑΜ :95/2018)».

8. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., σύναψης 1ης Σ.Σ.Ε. και παράτασης χρόνου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή κατεστραμμένων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας» (Α.Μ.: 34/2019).

9. Αποδοχή ποσού 82.940,00 ευρώ Β’ δόσης 2020 επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών Γεν. Δ/ση Οικονομικών Τοπ. Αυτ/σης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και κατανομή ποσού 82.815,59 ευρώ Β’ δόσης 2020, βάσει της αριθ. 6/2020 απόφασης –εισήγησης της ΔΕΠ.

10. Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών του Δήμου.

11. Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων του Δήμου και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης.

• Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!