Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (17/06/20)

synedriash.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 12/06/20

Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) καθώς και της αριθ. 40 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 17η του μηνός Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος - Γραφείο Δημάρχου) σε κεκλεισμένων των θυρών (στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού) τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατακύρωση πρακτικού ανοικτής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την σύναψη σύμβασης περισυλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, μεταξύ του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας –Ν. Χαλκηδόνας και εταιρείας επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχημάτων - επίσημου μέλους του δικτύου Ε.Δ.Ο.Ε. και ανάδειξη αναδόχου.

2. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Πράξη Εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης Μπριτάνια», Α.Μ.: 68/2020, προεκτιμώμενης αμοιβής 65.634,61 € (με Φ.Π.Α. 24%) (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).

3. Έγκριση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων» (Α.Μ.:43/2020).

4. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση χώρων δραστηριοτήτων και δικτύου ποδηλατοδρόμων στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας».

5. Εξουσιοδότηση δικηγόρων Δήμου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (υπόθεση προσφυγής Ευάγγελου Ρίζου κατά Δήμου για βεβαιωτικό κατάλογο μη ηλεκτροδοτουμένωνακινήτων-ΤΑΠ2016).

6. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης 1ης Σχολικής Επιτροπής και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης (επανεισαγωγή).

7. Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών του Δήμου.

8. Χορήγηση δικαστικής πληρεξουσιότητας - εντολής στο Δικηγόρο Αθηνών κ. Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο, για κατάθεση αγωγής και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά των εταιρειών “ENERGA” και “HELLAS POWER”.

9. Αποδοχή δωρεάς υπολογιστών από την VODAFONE και ποσού για την επισκευή οχήματος του Δήμου από την Original 21.

10. Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου και της κ. Χρ. Δρυμούρα για θραύση κρυστάλλου σε όχημα ιδιοκτησίας της από εργασίες συνεργείου της Υπηρεσίας Πρασίνου.

• Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!