Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (22/06/20)

synedriash.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 18/06/20

Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) καθώς και της αριθ. 40 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 22α του μηνός Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος-Γραφείο Δημάρχου) σε κεκλεισμένων των θυρών (στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού) τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ. για την κατάσταση εσόδων - εξόδων του Δήμου για το Β΄ τρίμηνο έτους 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10.

2. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ. για την κατάσταση εσόδων - εξόδων του Δήμου για το Γ΄ τρίμηνο έτους 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10.

3. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ. για την κατάσταση εσόδων - εξόδων του Δήμου για το Δ΄ τρίμηνο έτους 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10.

4. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ. για την κατάσταση εσόδων - εξόδων του Δήμου για το Α΄ τρίμηνο έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10.

5. Υποβολή εισήγησης στο Δ.Σ. για την 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020.

6. Υποβολή εισήγησης στο Δ.Σ. για την 2η Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου έτους 2020.

7. Καθορισμός έκπτωσης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

8. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου, εποπτικού υλικού Παιδικών Σταθμών και φωτοτυπικού υλικού» (Α.Μ. 32/2020) και ανάδειξη οριστικών μειοδοτών.

9. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και συντήρηση ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου» (Α.Μ. 108/2019) και ανάδειξη οριστικού μειοδότη.

10. Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από έσοδα που προέρχονται σε ποσοστό 70% τουλάχιστον από την καταβολή αντιτίμου (διδάκτρων) από τους ωφελούμενους για το έτος 2020.

 

• Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                      ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

 

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!