Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (20/05/20)

synedriash.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 16/05/20

Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) καθώς και της αριθ. 40 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 20ή του μηνός Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος-Γραφείο Δημάρχου) σε κεκλεισμένων των θυρών (στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού) τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση διενέργειας του έργου «Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων» με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της Α.Μ. 43/2020, κατάρτιση όρων του διαγωνισμού και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

2. Έγκριση πρακτικού διενέργειας-αξιολόγησης οικονομικών προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και συντήρηση ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου» (Α.Μ. 108/2019) και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

• Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

 

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!