Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (22/01/20)

synedriash.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 17/01/20 

Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, την 22α του μηνός Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3οςόροφος-Γραφείο Δημάρχου) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επανακατάρτιση όρων ανοικτής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την σύναψη σύμβασης περισυλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας –Ν. Χαλκηδόνας, μεταξύ του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας –Ν. Χαλκηδόνας και εταιρείας επεξεργασίας και ανακύκλωσης οχημάτων - επίσημο μέλος του δικτύου Ε.Δ.Ο.Ε.

2. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες ωρίμανσης (Βελτίωση και αξιοποίηση πρώην Στρατιωτικού Εργοστασίου στη Δ.Ε. Νέας Χαλκηδόνας)» (Α.Μ. 129/2019).

3. Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της Α.Μ. 90/2019 και τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και ανάθεσης κατασκευής του έργου σε τρίτο, με προσφυγή στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (με ηλεκτρονική κλήρωση-μέσω Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κλήρωσης-Κ.Η.Σ.Κ.).

4. Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου : «Ανακατασκευή κατεστραμμένων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας» (Α.Μ.: 34/2019).

5. Συγκρότηση ετήσιας διμελούς επιτροπής υπαλλήλων για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.).

6. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τις άγονες ομάδες 2 και 6 της «Προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων και μέτρα προληπτικής ιατρικής βάσει της απόφασης 5334» (A.M. 56/2019).

• Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!