Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (27/05/20)

synedriash.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 22/05/20

Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) καθώς και της αριθ. 40 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 27η του μηνός Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος-Γραφείο Δημάρχου) σε κεκλεισμένων των θυρών (στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού) τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση 6ου και 7ου πρακτικού (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την ομάδα Γ΄ («Προμήθεια ακρυλικών χρωμάτων») και την ομάδα Ε΄ («Προμήθεια υλικών διαγραμμίσεων οδών») του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οικοδομικών και άλλων υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας για το έτος 2019» (ΑΜ. 76/2019) και ανάδειξη οριστικών μειοδοτών.

2. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης 1ης Σχολικής Επιτροπής και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης.

3. Απόδοση ΧΕΠ για επισκευή ρολογιού παρουσίας προσωπικού της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

4. Έκδοση ΧΕΠ και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου για την προμήθεια καρτών προπληρωμής ταχυδρομικών τελών για τις ανάγκες του Δήμου.

5. Έγκριση απόφασης Δημάρχου (άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10) περί εξουσιοδότησης δικηγόρων Δήμου στο Γ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών (υπόθεση έφεσης Ηλ.Κουρή κατά της αριθ. 98904/17 απόφασης Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας).

• Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!