Έργασίες φυτοτεχνικής - αρδευτικής αναβάθμισης και συντήρησης κοινοχρήστων χώρων πρασίνου