ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ)

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Πέμπτη, 25 Απρίλιος, 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ανακατασκευή βελτίωση ανοικτών γηπέδων» Α.Μ. 58/19 

Διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Μελετών και Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Κ.Η.Σ.Κ.), την 7η Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ανακατασκευή βελτίωση ανοικτών γηπέδων» Α.Μ. 58/19

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!