Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού ομάδων έργου για την διενέργεια αυτοψίας κλπ.