Απόφαση Δημάρχου συγκρότησης επιτροπής Μητρώων Αρρένων.