Απόφαση Δημάρχου συναίνεσης για μετάταξη της υπαλλήλου Ξυπνητού Καλλιόπης.