Απόφαση Δημάρχου σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου Δασκάλου Ζωγραφικής.