Απόφαση Δημάρχου σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου Δασκάλου Σύγχρονου Χορού και Αυτοσχεδιασμού.