Απόφαση Δημάρχου σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου Εικαστικού (Δασκάλου Γλυπτικής).