ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΗΣ - ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΞΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ - ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΛΣΟΥΣ

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Παρασκευή, 29 Μάρτιος, 2019

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Προμήθειες και Υπηρεσίες

Α/Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 72449

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!