ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΜ 101-2021)

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τρίτη, 10 Αύγουστος, 2021

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

www.promitheus.gov.gr

(Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: 136512)

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!