ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΜ 9-2021)

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τρίτη, 25 Μάιος, 2021

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ www.eprocurement.gov.gr

(A/A ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 132012 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!