(Π.12/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26/05/2008

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 21 Μάιος, 2008

(Π.12/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26/05/2008

Σας καλούμε να προσέλθετε σε Συνεδρίαση στο κτίριο του Π.Π.Ι.Ε.Δ. που στεγάζεται επί της Λ. Δεκελείας 152 και Ατταλείας, τη Δευτέρα 26-05-2 008 και ώρα 20.00μ.μ ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερησίας Διάταξης 

Ενημέρωση για την επίσκεψη της Α.Θ.Π. του Οικ. Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στην πόλη μας 

1. Ένας χρόνος από την εκδημία της γιαγιάς Φιλιώς Χαϊδεμένου. Έγκριση ψηφίσματος - Ψήφιση πίστωσης 2.000€ 

2. Γνωμοδότηση επί της αρ. 33/2008 αποφάσεως του Δ.Σ. του Α.Ο.Δ.Ν.Φ., που αφορά την τροποποίηση της συστατικής του πράξης ως προς το σκέλος της Διοίκησης. (Γρ. Δημάρχου) 

3. Γνωμοδότηση επί της αρ. 34/2008 αποφάσεως του Δ.Σ. του Α.Ο.Δ.Ν.Φ., που αφορά την 1η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008. (Γρ. Δημάρχου) 

4. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 28/2008 απόφασης του Δ.Σ. του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ.Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ που αφορά την τροποποίηση της συστατικής του πράξης ως προς το σκέλος της Διοίκησης. (Γρ. Δημάρχου) 

5. Ανάκληση ή μη της Απόφασης 29/18.2.08 του Δημοτικού Σ/λίου Ν. Φιλ/φειας περί κατάπτωσης της με αρ. 1287179/5.7.05 Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. . (Γρ. Δημάρχου) 

6. Έγκριση υπερωριακής απογευματινής εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δήμου κατά το έτος 2008. (Δ/νση Διοικητικού) 

7. Καθορισμός Επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου βαθμού του Κράτους, εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2006. (Τμ. Προσωπικού) 

8. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (3η) Δ.Ν.Φ. οικ. έτους 2008 (Τμ. Λογιστηρίου) 

9. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων και ψήφιση σχετικής πίστωσης ποσού 1.812,26€ (κ. Γ. Πετρόπουλο) (Τμ. Προσόδων) 

10. Επαναφορά ρυθμίσεως οφειλής της ΣΩΤ. & ΧΡ. ΛΥΜΠΕΡΗ Ο.Ε., βάσει του Ν. 3345/05. . (Τμ. Ταμιακή Υπ.) 

11. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων και ψήφιση σχετικής πίστωσης ποσού 445,50€ (κ. Κωνσταντίνη Κων/νο) (Τμ. Ταμιακή Υπ.) 

12. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων και ψήφιση σχετικής πίστωσης ποσού 275€ (κ. Μητρούλα Κων/νο) (Τμ. Δημ. Νεκροταφείου) 

13. Έγκριση δωρεάν ταφής (του Χαράλαμπου Παρασκιάδη). (Τμ. Δημ. Νεκροταφείου) 

14. Καταστροφή άχρηστου υλικού (αρ. πρ. 4658). (Τμ. Προμηθειών) 

15. Καταστροφή άχρηστου υλικού (αρ. πρ. 4659). (Τμ. Προμηθειών) 

16. Έγκριση τροφοδότησης με φυσικό αέριο δημοτικών σχολικών κτιρίων - Έγκριση των όρων της σύμβασης - Εξουσιοδότηση για υπογραφή σύμβασης. (Δ/νση Τ.Υ.) 

17. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 1.641,20€ από το ΥΠ.ΕΣ. (Δ/νση Τ.Υ.) 

18. Παραχώρηση χώρου διέλευσης οχήματος επί πεζοδρομίου, στην οδό Πίνδου 38 & Αρχ. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου (πρώην Μοσχονησίων) 2. (Δ/νση Τ.Υ.) 

19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (για το έργο Κατασκευή – Επισκευή Σιδήρων Κιγκλιδωμάτων). (Δ/νση Τ.Υ.) 

20. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών (για το έργο Συντήρηση Η/Μ και λοιπών εγκαταστάσεων λίμνης – συστήματος προληπτικής πυροπροστασίας & άρδευσης Άλσους Ν.Φ.). (Δ/νση Τ.Υ.) 

21. Έγκριση βεβαίωσης παραλαβής μελέτης. (Δ/νση Γ.Υ. - Τμ. Άλσους) 

22. Έγκριση Πρακτικού – Εισήγησης κοπής δένδρων (Δ/νση Γ.Υ. - Τμ. Πρασίνου) 

23. Έγκριση Απολογισμού 1ης Σχολικής Επιτροπής οικ. έτους 2007 (Δ.Ε.Π.) 

24. Έγκριση Απολογισμού 2ης Σχολικής Επιτροπής οικ. έτους 2007 (Δ.Ε.Π.) 

25. Έγκριση Απολογισμού 3ης Σχολικής Επιτροπής οικ. έτους 2007 (Δ.Ε.Π.) 

26. Έγκριση Απολογισμού 4ης Σχολικής Επιτροπής οικ. έτους 2007 (Δ.Ε.Π.) 

27. Έγκριση Απολογισμού 5ης Σχολικής Επιτροπής οικ. έτους 2007 (Δ.Ε.Π.) 

28. Έγκριση Απολογισμού 6ης Σχολικής Επιτροπής οικ. έτους 2007 (Δ.Ε.Π.) 

29. Έγκριση Απολογισμού 7ης Σχολικής Επιτροπής οικ. έτους 2007 (Δ.Ε.Π.) 

30. Έγκριση Απολογισμού 8ης Σχολικής Επιτροπής οικ. έτους 2007 (Δ.Ε.Π.) 

31. Έγκριση Απολογισμού 9ης Σχολικής Επιτροπής οικ. έτους 2007 (Δ.Ε.Π.) 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!