(Π.16/09) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/09/2009

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Πέμπτη, 17 Σεπτέμβριος, 2009

(Π.16/09) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/09/2009

 

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 3ου Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Mίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών Θεσσαλονίκης & Λαχανά, την Δευτέρα 21-9-2009 και ώρα 20.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

1. Έγκριση αλλαγής τίτλου της προς σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας από «Επεμβάσεις στο υπάρχον διώροφο κτίριο και προσθήκη 10 αιθουσών και Α.Π.Χ. στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας» σε «Ενίσχυση-Αναδιαρρυθμίσεις υπάρχοντος διωρόφου κτιρίου και προσθήκη νέων πτερύγων σχολικού συγκροτήματος 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας». 

-Έγκριση σύνοψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ο.Σ.Κ. Α.Ε και Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας για την εκτέλεση του έργου «Ενίσχυση-Αναδιαρρυθμίσεις υπάρχοντος διωρόφου κτιρίου και προσθήκη νέων πτερύγων σχολικού συγκροτήματος 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας» με τα παρακάτω στοιχεία: 

α. Προϋπολογισμός έργου 4.243.000,00 €.

β. Χρόνος ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης:840 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

γ. Χρόνος κατασκευής του έργου:660 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Εργολαβικής Σύμβασης. 

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης: 

Α) Για την απ’ ευθείας αγορά εδαφικής εκτάσεως, με διαπραγμάτευση, που βρίσκεται στην περιοχή ΕΙΡΗΝΗ, του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ μεταξύ των οδών ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ-ΟΤ 448Δ-ΚΗΦΙΣΣΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΤ448Θ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ συνολικής εκτάσεως 2700 τμ περίπου. 

Β) Ανάθεση στο δικηγόρο του Δήμου κο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΧΗΤΟ-ΚΙΑΜΟ του ελέγχου του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ως τυχόν τίτλων φερομένων ιδιοκτητών της ως άνω εδαφικής εκτάσεως και σύνταξης σχετικής ΕΚΘΕΣΕΩΣ-ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ. 

Γ) Για εξώδικη επίλυση διαφοράς - κατάργηση δικών - παραίτηση από ασκηθέντα ένδικα μέσα ενώπιον του Σ.τ.Ε - Ειδική εξουσιοδότηση δικηγόρου για παραίτηση από ένδικα μέσα. 

Δ) Προώθηση-ολοκλήρωση διαδικασίας επαναχαρακτηρισμού της άνω εδαφικής εκτάσεως ως χώρου πρασίνου – πλατείας – πεζοδρόμου. 

Ε) Εξουσιοδότηση Δημάρχου όπως δια λογαριασμό του Δ.Ν.Φ. και σε εκτέλεση της εκδοθησόμενης απόφασης τους Δημ.Σ/λίου προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εκπλήρωση του άνω σκοπού. 

ΣΤ) Ψήφιση και Διάθεση της εγκεκριμένης πίστωσης ποσού 1.800.000 € Κ.Α 02.30.7111.005 του τρέχοντος προϋπολογισμού. 

3. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 26/09 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Κ.Α.Π.Η που αφορά στον Απολογισμό του οικονομικού έτους 2008. (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

4. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 37/09 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Κ.Α.Π.Η που αφορά στον Ο.Ε.Υ. του Ν.Π. (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

5. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 33/09 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Φιλαρμονικής «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΤΕΤΖΑΓΙΑΣ» που αφορά στον Απολογισμό του οικονομικού έτους 2008. (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

6. Συμμετοχή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας ως μέλος στον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας - Πειραιά (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

7. Τροποποίηση (7η) Προϋπολογισμού Δ.Ν.Φ. οικ. έτους 2009 (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 

8. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών και Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας για το έτος 2009 (ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) 

9. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Νεκροταφείου (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ) 

10. Ορισμός Δημ.Συμβούλου στην επιτροπή εκτίμησης κατασκευασθέντων οικογενειακών τάφων (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ) 

11. Παραχώρηση χώρου διέλευσης οχήματος επί πεζοδρομίου στην οδό Μαιάνδρου 53 (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 

12. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 1.500.000€ για την πράξη «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΉΜΟ Ν. ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» η οποία περιλαμβάνει τα εξής υποέργα : * «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ Της ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ» * «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 

13. Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2009 (αρ. πρ. 13943/11.9.09) & (αρ. πρ. 13949/11.9.09) (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 

14. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Κατασκευή αγωγών σύνδεσης διαφόρων ακινήτων (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 

15. 2η Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου εφαρμογή εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε διάφορες περιοχές του ΔΝΦ (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 

16. Έγκριση Πρακτικού εισήγησης κοπής δένδρων (Δ/ΝΣΗ Γ.Υ. – ΤΜ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ) 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!