(Π.17/09) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/10/2009

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 7 Οκτώβριος, 2009

(Π.17/09) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/10/2009

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 3ου Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Mίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών Θεσσαλονίκης & Λαχανά, την Δευτέρα 12-10-2009 και ώρα 19.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

1. Τροποποίηση σχεδίου πόλεως Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας - Χαρακτηρισμός του γεωτεμαχίου που βρίσκεται επί της οδού Αναξαγόρα στην εκτός σχεδίου περιοχή ΧΑΜΟΜΗΛΟ – ΒΙΟΠΑ του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. σε χώρο ανέγερσης Δημοτικού αμαξοστασίου και λοιπών χώρων εξυπηρέτησης αυτού (γραφείο – αποθήκες – συνεργείο επισκευής και συντήρησης) (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.)

2. Τροποποίηση σχεδίου πόλεως Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας - Χαρακτηρισμός του οικοπέδου που βρίσκεται επί των οδών Λάρνακος 74 και Σερρών 6 στο Ο.Τ. 278 σε χώρο ανέγερσης Παιδικού – Βρεφονηπιακού Σταθμού (Κέντρο Προσχολικής Αγωγής) (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.)

3. Τροποποίηση σχεδίου πόλεως Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας - Χαρακτηρισμός του οικοπέδου που βρίσκεται επί των οδών Τρικάλων, Μαραθώνος και Σεβαστείας στο Ο.Τ. 297 σε χώρο ανέγερσης Παιδικού – Βρεφονηπιακού Σταθμού (Κέντρο Προσχολικής Αγωγής) (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.)

4. Τροποποίηση σχεδίου πόλεως Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας - Χαρακτηρισμός του οικοπέδου που βρίσκεται επί της οδού Σάββα Σταματιάδη στο Ο.Τ. 3 σε χώρο ανέγερσης Δημαρχείου. (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.)

5. Υποβολή πρότασης του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας στα πλαίσια της Πρόσκλησης 09_2.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης

α) Για την απ’ ευθείας αγορά εδαφικής εκτάσεως, με διαπραγμάτευση, που βρίσκεται στην περιοχή ΕΙΡΗΝΗ, του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ μεταξύ των οδών ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ-ΟΤ 448Δ-ΚΗΦΙΣΣΟΥ-ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΤ448Θ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ συνολικής εκτάσεως 2700 τμ περίπου.

β) Ανάθεση στο δικηγόρο του Δήμου κο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΧΗΤΟ-ΚΙΑΜΟ του ελέγχου του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ως τυχόν τίτλων φερομένων ιδιοκτητών της ως άνω εδαφικής εκτάσεως και σύνταξης σχετικής ΕΚΘΕΣΕΩΣ-ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ.

γ) Για εξώδικη επίλυση διαφοράς - κατάργηση δικών - παραίτηση από ασκηθέντα ένδικα μέσα ενώπιον του Σ.τ.Ε - Ειδική εξουσιοδότηση δικηγόρου για παραίτηση από ένδικα μέσα.

δ) Προώθηση-ολοκλήρωση διαδικασίας επαναχαρακτηρισμού της άνω εδαφικής εκτάσεως ως χώρου πρασίνου – πλατείας – πεζοδρόμου.

ε) Εξουσιοδότηση Δημάρχου όπως δια λογαριασμό του Δ.Ν.Φ. και σε εκτέλεση της εκδοθησόμενης απόφασης τους Δημ.Σ/λίου προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εκπλήρωση του άνω σκοπού.

στ) Ψήφιση και Διάθεση της εγκεκριμένης πίστωσης ποσού 1.800.000 € Κ.Α 02.30.7111.005 του τρέχοντος προϋπολογισμού. (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

7. Αποδοχή παραίτησης Αντικατάσταση του Προέδρου του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου μας. (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

8. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 24/09 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Π. που αφορά : «στην κατανομή της 3ης δόσης της κρατικής Επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών. (Δ.Ε.Π.)

9. Τροποποίηση (8η) Προϋπολογισμού οικ. έτους 2009 (ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ)

10. Ρυθμίσεις καταβολής οφειλών σε εικοσιτέσσερις (24) δόσεις προς το Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας σύμφωνα με το ν. 3801/2009 άρθρο 63 παρ.2 (Φ.Ε.Κ. 136Α /4.9.2009) – Καθορισμός αποκλειστικής προθεσμίας υποβολής δηλώσεων και αιτήσεων ενδιαφερομένων. (ΤΜ. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΥΠ.)

11. Καταστροφή άχρηστου υλικού (ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

12. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων και ψήφιση σχετικής πίστωσης ποσού 280 € (ΤΜ. ΔΗΜ. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ)

13. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων και ψήφιση σχετικής πίστωσης ποσού 185 € (ΤΜ. ΔΗΜ. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ)

14. Έγκριση δωρεάν φύλαξης οστών (ΤΜ. ΔΗΜ. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ)

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο : «Συντήρηση Η/Μ και λοιπών εγκαταστάσεων Λίμνης – Συστήματος προληπτικής πυροπροστασίας και άρδευσης Άλσους Ν. Φιλαδέλφειας Α.Μ. 3/2006 (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.)

16. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο : «Συντήρηση Η/Μ και λοιπών εγκαταστάσεων Λίμνης – Συστήματος προληπτικής πυροπροστασίας & Άρδευσης Άλσους Ν. Φιλαδέλφειας (αρ. πρ. 14947/09) (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.)

17. Στάθμευση για φορτοεκφόρτωση σε επιχείρηση Super Market στην οδό Προύσης αρ. 4 (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.)

18. Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου για το έργο : «Ανάπτυξη σχεδίων Δράσης Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικού Θορύβου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας» - υποέργο 1 και 2. (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.)

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!