(Π.26/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 01/12/2008

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 26 Νοέμβριος, 2008

(Π.26/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 01/12/2008

 

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 3ου Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Mίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών Θεσσαλονίκης & Λαχανά, τη Δευτέρα 01-12-2008 και ώρα 07.30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

1. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 72/08 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ.Ν. ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ, που αφορά την 4η Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2008 του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής ΔΝΦ (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

2. α. Έγκριση της συναυλίας «Θάνος Μικρούτσικος, Ρίτα Αντωνοπούλου, Μίλτος Πασχαλίδης», στις 13.12.08 (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

β. Απευθείας Ανάθεση Εργασιών γ. Έγκριση Δαπάνης – Ψήφιση σχετικής πίστωσης (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

3. α. Έγκριση Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης για τα παιδιά των Οικονομικών μεταναστών του Δήμου μας

β. Ανάθεση εργασιών

γ. Έγκριση δαπάνης – Ψήφιση σχετικής πίστωσης (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

4. Έγκριση για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΝΦ για την συμμετοχή του στις συνεδριάσεις (15391) (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

5. Έγκριση Κανονισμού Προσωπικού της ΚΕΔΝΦ (15392) (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

6. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της ΚΕΔΝΦ (15393) (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

7. Έγκριση του Κανονισμού εργασιών και Λειτουργίας του Δ.Σ. Της ΚΕΔΝΦ (15394) (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

8. Έγκριση του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης της ΚΕΔΝΦ (15396)(ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

9. Προέλεγχος και έγκριση Απολογισμού Οικ. έτους 2007 του Πν. Κέντρου Δ.Ν.Φ. (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)

10. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών (Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ)

11. Τροποποίηση Κανονισμού Δημοτικού Νεκροταφείου Ν. Φιλαδέλφειας (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)

12. α. Έγκριση της υπ’ αρ. 63/08 Μελέτης Τεχνικών Προδιαγραφών 

β. Έγκριση εκτέλεσης προμήθειας «ΕΝΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μετά από διαπραγμάτευση, λόγω του ότι η τακτική δημοπρασία απέβη άγονος λόγω μη προσέλευσης ενδιαφερομένων και όροι αυτής 

γ. Ψήφιση πίστωσης ποσού 45.000€ που θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.35.7132.008 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2008 του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας

δ. Εξουσιοδότηση Δημάρχου (ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!