(Π.28/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/12/2008

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Πέμπτη, 11 Δεκέμβριος, 2008

(Π.28/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/12/2008

 

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 3ου Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Mίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών Θεσσαλονίκης & Λαχανά, την Τετάρτη 17-12-2008 και ώρα 07.30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

1. Έγκριση της διετούς δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

2. Έγκριση του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας. (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

3. Έγκριση δωρεάν ταφής σε άπορο (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

4. Υποβολή πρότασης του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας , στα πλαίσια της Πρόσκλησης 01.2.2.ν01 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ) 

5. Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης της Ληξιάρχου για το έτος 2009 (Δ/ΝΣΗ Δ.Υ.) 

6. Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης της γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2009 (Δ/ΝΣΗ Δ.Υ.) 

7. Τροποποίηση εκτελεστέων έργων έτους 2008 (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 

8. Τροποποίηση προϋπολογισμού (9η) οικ. έτους 2008 (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ.) 

9. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας δ/σμών και αξιολόγησης προσφορών για το έτος 2009 

10. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών έτους 2009 (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ. – ΤΜ. ΠΡ.) 

11. Έγκριση απαλλαγής και ρύθμιση στα Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων στους καταλόγους της ΔΕΗ στους υπόχρεους κατοίκους (Δημότες ή μη) της πόλης μας που είναι άτομα με αναπηρίες, πολύτεκνοι και άποροι όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα με την κείμενη νομοθεσία (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ.) 

12. Ορισμός μελών στην Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών για το 2009 (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ.) 

13. Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2009, Κ.Α. 0.00.36.3, Κ.Α. 0.00.36.3Α 

14. Καθορισμός τελών καθαριότητας Λαϊκών Αγορών για το έτος 2009 (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ.) 

15. Σύσταση επιτροπής Ελέγχου στοιχείων που αφορούν τέλη 2% και 5% επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λ.π., για το έτος 2009 (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ.) 

16. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου ως Προέδρου και γραμματέα Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Κινηματογράφων - Θεάτρων κ.λ.π. για το έτος 2009 (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ.) 

17. Καθορισμός τελών χρήσης πεζοδρομίων από περιπτεριούχους για το έτος 2009 (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ.) 

18. Καθορισμός τελών χρήσης πεζοδρομίου και κοινόχρηστου χώρου από μικροπωλητές και καντίνες για το έτος 2009 και καθορισμός αριθμού θέσεων – χώρων στάθμευσης και πέριξ κοινόχρηστων χώρων Δημοτικού Νεκροταφείου σύμφωνα με το άρθρο 1, περιπτώσεις 5-6-7-8-9 του ν. 2323/95 σε σχέση με αρ. Κ1/2113 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 786/95 τ. Β’) (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ.) 

19. Επιβολή τέλους 2% και 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων για το έτος 2009

20. Καθορισμός τελών αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων για το έτος 2009 (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ.) 

21. Ορισμός της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου για τον έλεγχο ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων για το έτος 2009 (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ.) 

22. Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) για το έτος 2009 (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ.) 

23. Καθορισμός τελών χρήσεως Δημοτικού πεζοδρομίου για κατάληψη με τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων για το έτος 2009 (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ.) 

24. Καθορισμός τέλους χρήσεως – καταλήψεως πεζοδρομίου από καταστήματα γενικά (πλην τραπεζοκαθισμάτων) για το έτος 2009 (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ.) 

25. Καθορισμός τελών για χρήση κοινόχρηστων χώρων (με οικοδομικά υλικά – τοποθέτηση ανοιχτών μεταλλικών συλλεκτήρων – χρήση οδοστρώματος) για το έτος 2009 (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ.) 

26. Καθορισμός τέλους για υπηρεσίες που συμβάλουν στην βελτίωση ποιότητας ζωής, στην καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών κ.λ.π. για το έτος 2009 Κ.Α. 0.00.36.9Γ (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ.) 

27. Έσοδα υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων από τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) για το έτος 2009 (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ.) 

28. Καθορισμός και αναπροσαρμογή κατά 5,5% τέλους διαφήμισης κατηγορίας Γ’ για το έτος 2009 (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ.) 

29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 2ου ΚΑΙ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» (αρ. πρ. 15982/08) (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 

30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΙΝΔΟΥ & ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ - ΣΟΛΩΜΟΥ» (αρ. πρ. 15983/08) (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 

31. Καταβολή χιλιομετρικής αποζημίωσης σε Τεχνικούς Υπαλλήλους για το έτος 2009 (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 

32. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων έτους 2009 (αρ. πρ. 16189/08) (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 

33. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη Επιτροπής εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων του Δ.Ν.Φ. έτους 2009 (αρ. πρ. 16191/08) (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.) 

34. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τις επιτροπές παραλαβής έργων έτους 2009 (αρ. πρ. 16190/08) (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.)

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!