ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ (AM 94-2021)

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Πέμπτη, 9 Δεκέμβριος, 2021

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr

(A/A ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: 145949)

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!