282/2018 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ