334/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Μ.Κ. ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΧΟΥ