Αυτ. Τμ. Πληροφορικής

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Προϊστάμενος:
Παναγιωτόπουλος Σωκράτης
213 2049150