Ορισμός Αντιδημάρχων & Εντεταλμένου Συμβούλου (06/09/2021)

Dimarheio.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 06/09/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 506/2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, με θητεία από 7 Σεπτεμβρίου 2021 έως και 6 Σεπτεμβρίου 2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Λύσσανδρο Γεωργαμλή του Δημητρίου καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και των επί μέρους οργανικών μονάδων της ανωτέρω Διεύθυνσης, και πιο συγκεκριμένα:

- Του Τμήματος Μελετών και Κατασκευής Έργων.

- Του Τμήματος Συντηρήσεων και Αδειοδοτήσεων.

- Του Τμήματος Υπηρεσιών Δόμησης

2. Τον κ. Αναστάσιο Κωνσταντινίδη του Εμμανουήλ, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΠΟΛΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ συνεργασία-σύνθεση-προοπτική» καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Παιδείας και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων που αφορούν τον πολιτισμό.

- Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και των επί μέρους οργανικών μονάδων της ανωτέρω Διεύθυνσης, και πιο συγκεκριμένα:

- Των Τμημάτων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου.

- Του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης όλων των οργανικών μονάδων της ανωτέρω Διεύθυνσης.

3. Τον κ. Αθανάσιο Λέκκα του Ιωάννη, ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακής Πολιτικής, χωρίς αντιμισθία, και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

- Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Γραφείου Αναπτυξιακής Πολιτικής.

Β. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι είναι αρμόδιοι για την υπογραφή όλων των αποφάσεων και διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Γ. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι ορίζονται αρμόδιοι για την τέλεση των Πολιτικών Γάμων.

Δ. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ε. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που εμπίπτουν στην άσκηση των καθηκόντων του.

ΣΤ. Τις αρμοδιότητες των ανωτέρω Αντιδημάρχων όταν απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Δήμαρχος.

Ζ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του θα ασκεί ως Α΄ Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού, κ. Μιχαήλ Κουτσάκης. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Α’ Αναπληρωτή Δημάρχου, τα καθήκοντά του θα ασκεί ως Β’ Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Λύσσανδρος Γεωργαμλής. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Β’ Αναπληρωτή Δημάρχου, τα καθήκοντά του θα ασκεί ως Γ’ Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σωτήριος Κοσκολέτος.

Η. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Λύσσανδρο Γεωργαμλή του Δημητρίου καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα της συνεργασίας με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μιχαήλ Κουτσάκη του Ιωσήφ καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα της συνεργασίας με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Θ. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ηλία Τάφα του Παντελή, ως Εντεταλμένο Σύμβουλο Πληροφορικής και Ψηφιακής Μετάβασης, χωρίς αντιμισθία με θητεία από 7 Σεπτεμβρίου 2021 έως και 6 Σεπτεμβρίου 2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

- Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής και του Τμήματος Κοιμητηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. - Τις αρμοδιότητες του ανωτέρω Εντεταλμένου Συμβούλου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε μία εβδομαδιαία και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

                          ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

 

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!