Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (01/12/2021)

synedriash.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 26/11/2021

Προς

  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

KOIN.: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

 

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 καθώς και της αριθ. 66 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 1ητου μηνός Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικού του έργου «Ανακατασκευή κατεστραμμένων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας» (Α.Μ.: 117/2020).
  2. Έγκριση αριθ. 147/21 μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια για την κατασκευή και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία και αναβάθμιση στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στις εγκεκριμένες γραμμές (αστικές και δημοτικές) του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας».
  3. Έγκριση διοργάνωσης 1ου Αγώνα  επί ανωμάλου εδάφους με την επωνυμία «Γιώργος Παπαβασιλείου» και εξειδίκευση σχετικών πιστώσεων.
  4. Αποδοχή δωρεάς προϊόντων (ελαιολάδου) προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.
  5. Έγκριση αριθ. 687/21 απόφασης Δημάρχου (άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10) περί άσκησης ενδίκων μέσων κατά Ηλ.Κουρή κλπ. και κατά της αριθ. 3894/21 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.
  6. Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου και του κ. Φ.Βάγια για πρόκληση ζημιών σε όχημα ιδιοκτησίας του από πτώση δένδρου.
  7. Άσκηση  ή μη έφεσης κατά της αριθ. 11035/2021  απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (υπόθεση προσφυγής ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για εκπρόθεσμη υποβολή εκ μέρους του Δήμου Α.Π.Δ.).

 

  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!