Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (08/09/2021)

synedriash.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 03/09/2021

  Σας παρακαλούμε όπως συμμετάσχετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) καθώς και της αριθ. 57 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 8ητου μηνός Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., σε διά τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής  e-presence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της αριθ. 57 καθώς και των προηγούμενων σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. (στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για τον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού) τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Εκλογή νέου Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής, με φανερή ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 11 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει.
  2. Έγκριση απόφασης Δημάρχου (άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10) περί κατάθεσης αγωγής του Δήμου κατά του Σωματείου Εργαζομένων περί αναγνώρισης της απεργίας-αποχής που αυτό κήρυξε από τη συνεδρίαση της επιτροπής διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ" ως παράνομης και καταχρηστικής.
  3. Έγκριση 1ου πρακτικού αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής & αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για το διαγωνισμό "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ" (α/α ΕΣΗΔΗΣ 134869) (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).
  4. Αποδοχή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και αγωγής υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. του Δήμου και ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.
  5. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ. για την κατάσταση εσόδων - εξόδων του Δήμου για το Α΄ τρίμηνο έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10 (επανεισαγωγή).
  6. Αποδοχή ποσού 81.560,00 ευρώ Γ’ δόσης 2021 επιχορήγησης Υπουργείου   Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, κατανομή ποσού 81.437,66 ευρώ  Γ’ δόσης 2021 και εξειδίκευση σχετικών πιστώσεων, βάσει της αριθ. 4/2021 απόφασης –εισήγησης της ΔΕΠ.
  7. Ορισμός υπολόγου και έκδοση ΧΕΠ για την αγορά καρτών απεριορίστων διαδρομών ΟΑΣΑ για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

 

  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ

 

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!