Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (12/05/2021)

synedriash.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 07/05/2021

Προς

  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

KOIN.: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

 

  Σας παρακαλούμε όπως συμμετάσχετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) καθώς και της αριθ. 40 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 12ητου μηνός Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., σε διά τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής  e-presence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, της αριθ. 42 καθώς και των προηγούμενων σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. (στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για τον περιορισμό της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού) τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Κατακύρωση σύμβασης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ» (Α.Μ. 96/20).
  2. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας.
  3. Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ), περιόδου 2021-2022.
  4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης &γνωμοδότησης επί συμβάσεων που αφορούν έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα και πραγματοποιούνται με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 33 Ν. 4412/2016) για την υπηρεσία με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ για το χρονικό διάστημα από 1/5/2021 έως και 31/5/2021» (ΑΜ 68-2021).
  5. Έγκριση χρονικής παράτασης της σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την ενεργειακή αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού κοιν. Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας» - (Α.Μ. 44/2020).
  6. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στον δικηγόρο Αθηνών κ. Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλο προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου (υπόθεση «ENERGA - HELLAS POWER»).
  7. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΠΠΙΕΔ οικ. έτους 2021, βάσει της αριθ. 14/2021  απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

 

  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!