Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (13/10/2021)

synedriash.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 08/10/2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς

  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

KOIN.: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 καθώς και της αριθ. 62 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 13ητου μηνός Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση πρακτικού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022.
 2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας οδικού δικτύου Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας» (ΑΜ :130/2020) (επανεισαγωγή).
 3. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» (Α.Μ.: 22/2019) (επανεισαγωγή).
 4. Κατακύρωση σύμβασης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ» (Α.Μ.: 114/2021) (επανεισαγωγή).
 5. Κατακύρωση σύμβασης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν.Φ.-Ν.Χ.» (Α.Μ.:113/2021) (επανεισαγωγή).
 6. Έγκριση επιχορήγησης πολιτιστικού συλλόγου «Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινοπουλιτών» και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης (επανεισαγωγή).
 7. Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν Παιδίατρο, στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
 8. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΠΠΙΕΔ οικ. έτους 2021, βάσει της αριθ. 28/2021 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.
 9. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 3894/21 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (συνεκδίκαση εφέσεων Δήμου κατά Ηλ.Κουρή και Ηλ.Κουρή κατά Δήμου για υπόθεση ανθοστολισμού Ι.Ναού Δημ. Κοιμητηρίου).
 10. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 1913/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (υπόθεση προσφυγής - ανακοπής εταιρείας «ΜΠΙΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά βεβαιωτικού καταλόγου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου).
 11. Έγκριση αριθ. 578/2021 απόφασης Δημάρχου (άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10) περί εξουσιοδότησης δικηγόρων Δήμου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (αγωγή Ανθής Θεοχάρη κλπ. κατά Δήμου).
 12. Απόδοση ΧΕΠ για την αγορά καρτών απεριορίστων διαδρομών ΟΑΣΑ για το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 13. Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών Δήμου.

 

 • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!