Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (19/11/2021)

synedriash.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 15/11/2021

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 καθώς και της αριθ. 66 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 19ητου μηνός Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Αποδοχή δωρεάς των ενοποιημένων μελετών για την δημοπράτηση του έργου με τίτλο "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ".
  2. Έγκριση διενέργειας του έργου «Αντιστήριξη πρανών νότιας πλευράς Άλσους λόγω επικινδυνότητας» με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν. 4412/16) και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 151/2021 μελέτης.
  3. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» (Α.Μ. 30/2020) και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων (επανεισαγωγή).
  4. Έγκριση πρακτικού διενέργειας-αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σ.Φ.Η.Ο. και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ.» (Α.Μ. 126/2021) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (επανεισαγωγή).
  5. Έγκριση όρων μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Τακτική συντήρηση και επισκευή οχημάτων-μηχανημάτων έργου Δήμου» (A.M.: 94/2021).
  6. Εξουσιοδότηση δικηγόρων Δήμου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (υπόθεση προσφυγής Κ.Λάσκαρη, συζ. Ηλ.Κουρή,  κατά βεβαιωτικών καταλόγων μισθωμάτων ανθοπωλείου Δημ. Κοιμητηρίου).
  7. Έγκριση ή μη επιχορήγησης του αθλητικού σωματείου «ΑΤΤΑΛΟΣ» και εξειδίκευση σχετικής πίστωσης.
  8. Αποδοχή δωρεάς προϊόντων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.

 

  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!