Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (22/09/2021)

synedriash.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 17/09/2021

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 καθώς και της αριθ. 60 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 22ατου μηνός Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος) σε τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης οχημάτων, πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών για το χρονικό διάστημα Ιουνίου-Δεκεμβρίου 2021 και ανάδειξη οριστικών αναδόχων.
  2. Ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και αποσφράγισης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την σύμβαση με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας» (Α.Μ.126/21).
  3. Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της υπηρεσίας : «Διαχείριση Υδάτινου Όγκου Λίμνης Άλσους» (Α.Μ. 83/2020).
  4. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου οικ. έτους 2021, βάσει της αριθ. 165/2021 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
  5. Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας στους δικηγόρους του Δήμου για παράσταση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (υπόθεση προσφυγής Χρ. Κονταξή κατά Δήμου για βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών τελών).

 

 

  • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

 

                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΟΥΡΟΣ

 

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!