Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (28/07/2020)

synedriash.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 24/07/2020

Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) καθώς και της αριθ. 40 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. την 28η του μηνός Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-3ος όροφος-Γραφείο Δημάρχου) σε κεκλεισμένων των θυρών (στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού) τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση 4ου πρακτικού (ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης) διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων & συστήματος διαχείρισης φωτισμού Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας» (Α.Μ. 106/2016) και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

2. Κατακύρωση σύμβασης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (Α.Μ.:43/2020).

3. Έγκριση αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Πράξη Εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης Μπριτάνια» (Α.Μ.: 68/2020).

4. A.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της με Α.Μ. 31/2020 μελέτης του έργου: «Συντήρηση & επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων» Β. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης του Διαγωνισμού. Γ. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

5. A.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της με Α.Μ.90/2020 μελέτης του έργου: «Αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου Νέας Φιλαδέλφειας “ΙΩΝΙΚΟΣ”» Β. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης του Διαγωνισμού. Γ. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ» (Α.Μ. 113/2018).

7. Αποδοχή δωρεάς παραφαρμακευτικού υλικού από την εταιρεία ALPHA PHARM A.E. κατ΄ εντολήν της εταιρείας ELPEN.

8. Αποδοχή δωρεάς φωτοτυπικού πολυμηχανήματος από τον κ. Α.Ε.Σακέλλη για τις ανάγκες του Δήμου.

9. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του κ. Κ.Γκιουλέκα για διαγραφή του βεβαιωθέντος σε βάρος του προστίμου για κοπή ελαιοδένδρου επί του πεζοδρομίου της οδού Σεβαστείας 62-64, Νέα Φιλαδέλφεια.

• Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

 

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!