Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (23/09/20)

dim.-symv.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 18/09/2020

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την 23η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020) καθώς και των αριθ. 40 και 163 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως ισχύει, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Συζήτηση επί προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κάτοικοι του τμήματος της οδού Σάρδεων μεταξύ των οδών Ιωαννίνων και Μαιάνδρου-Νέα Φιλαδέλφεια, κατόπιν σχετικού τους αιτήματος.

 

 1. Συζήτηση επί των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες του Δήμου κατόπιν αιτήματος των Δημ. Συμβούλων κ.κ. Αλ.Γούλα και Ι.Ουσταμπασίδη.

 

 1. Έγκριση δωρεάν ταφής στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κωνσταντίνου Μελιγκώνη και Σπυρίδωνος Πομώνη, τιμής ένεκεν.

 

 1. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

 

 1. Έγκριση δίμηνης παράτασης σύμβασης για τις ομάδες Γ΄(«Προμήθεια ακρυλικών χρωμάτων») και Ε΄ («Προμήθεια υλικών διαγραμμίσεων οδών»).

 

 1. Έγκριση λογοτύπου του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας.

 

 1. Επικαιροποίηση  της  υπ΄ αριθμ.  185/2014  απόφασης  του  Δ.Σ.  περί έγκρισης α)   υλοποίησης   αθλητικών,   πολιτιστικών   Προγραμμάτων   &   Δραστηριοτήτων,  β) δημιουργίας και λειτουργίας τμημάτων με εθελοντικά προσφερόμενες υπηρεσίες από πολίτες  σχετικά  με  τα  ανωτέρω  προγράμματα  και  δραστηριότητες, γ)  καταβολής μηνιαίας   συνδρομής   για   τις   παρεχόμενες   υπηρεσίες   στα   αθλητικά,   πολιτιστικά προγράμματα και δραστηριότητες και  δ)  καταβολής  αντιτίμου  για  το  δικαίωμα  χρήσης  των αθλητικών χώρων και αιθουσών του Δήμου από τους ενδιαφερομένους.

 

 1. Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2020-2021. Ορισμός και εξουσιοδότηση νομίμου εκπροσώπου για την υποβολή της αίτησης-προσφοράς και την υπογραφή της  σχετικής σύμβασης.

 

 1. Αποδοχή παραίτησης αναπληρωματικού μέλους της Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Κοινωφελούς Επιχείρησης για την υλοποίηση της Δημοτικής Συγκοινωνίας και ορισμός νέου.

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών του Δήμου.

 

 • Επισημαίνεται ότι στην διά ζώσης σύγκληση του Δημ. Συμβουλίου έχουν εφαρμογή οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της ΚΥΑ με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612/16-5-2020, το άρθρο 14 παρ. 3 της ΚΥΑ με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32009/23-5-2020 και το άρθρο 22 της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 56435/14-9-2020 περί τήρησης ελάχιστης απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων, οπότε σας γνωρίζουμε ότι ανάλογη διαρρύθμιση θα υπάρχει και στην αίθουσα διεξαγωγής της Συνεδρίασης.

 

 • Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας», στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                   ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!