Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (29/04/20)

synedriash.jpg

Νέα Φιλαδέλφεια, 24/04/20

Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε όπως συμμετάσχετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, και αυτές του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α΄/11-3-2020) καθώς και της αριθ. 40 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού, την 29η του μηνός Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρες 10-11 π.μ., σε διά τηλεδιάσκεψης (μέσω της εφαρμογής e-presence.gov.gr ) τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Ισολογισμού-Έκθεσης Πεπραγμένων - Αποτελεσμάτων Χρήσης 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου - Ενημέρωση επί των αποτελεσμάτων οικονομικού ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.

2. Έγκριση Ισολογισμού-Έκθεσης Πεπραγμένων - Αποτελεσμάτων Χρήσης 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου - Ενημέρωση επί των αποτελεσμάτων οικονομικού ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.

3. Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων 2ης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης οικ. έτους 2019.

4. Έγκριση πρακτικού διενέργειας-αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου, εποπτικού υλικού Παιδικών Σταθμών και φωτοτυπικού υλικού» (Α.Μ. 32/2020) και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.

5. Έγκριση 3ης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδοποιίας δημοτικών οδών Δήμου Ν.Φ.-Ν.Χ.» (Α.Μ. 114/18).

6. Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση του Δήμου κατά τη συζήτηση αγωγών των δικηγόρων του κ.κ. Ζ.Δρόσου και Μ.Παπαδημητρίου στο Ειρηνοδικείο Ν. Ιωνίας (διαδικασία περιουσιακών διαφορών).

7. Έκδοση ΧΕΠ για επισκευή ρολογιού παρουσίας προσωπικού της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου.

• Καλούνται επίσης, δυνάμει των άρθρων 163 παρ. 4 και 261 του Ν. 3463/06, οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές κ.κ. Κυπριανός Παπαγιαννόπουλος και Μαρίνα Χρυσανθοπούλου της εταιρείας GRANT THORNTON όπως συμμετάσχουν στην διά τηλεδιάσκεψης Συνεδρίαση, προκειμένου να παράσχουν, λόγω αρμοδιότητας, πληροφορίες προς το Σώμα σχετικά με τα δύο πρώτα θέματα της Η.Δ..

• Για τις τεχνικές λεπτομέρειες της τηλεδιάσκεψης καθώς και για την τυχόν παροχή σχετικών οδηγιών είναι στη διάθεσή σας ο Αντιδήμαρχος Οικ. Υπηρεσιών κ. Ηλ. Τάφας (κιν. τηλ.: 6937345212).

• Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ

Category: 

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!