Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Δ.Σ. (3η)

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Πέμπτη, 27 Ιανουάριος, 2011

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Δ.Σ. (3η)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στις 02.02.2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Ν. Φιλαδέλφειας (Νικ. Τρυπιά 45) σε δημόσια Συνεδρίαση δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Συγχώνευση Δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. των πρώην Δήμων Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας και Σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος».
2. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου και Αντιπροέδρου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Δράσεων Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Αλληλεγγύης, Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος».
3. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ – ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος και ορισμός θητείας.
4. Έγκριση αλλαγής της πηγής χρηματοδότησης της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας για την εκτέλεση του έργου «Ενίσχυση-Αναδιαρρυθμίσεις υπάρχοντος διώροφου κτιρίου και προσθήκη νέων πτερύγων σχολικού συγκροτήματος 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας» και ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ 2007-2013.
5. Γνωμοδότηση επί της εισήγησης της Δ/νσης Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού για «Χαρακτηρισμό ή μη ως μνημείων των κτιριακών εγκαταστάσεων των πρώην εργοστασίων «Μπριτάνια» και «Βαμβακουργία» στη Ν. Φιλαδέλφεια».
6. Εισήγηση για έγκριση χορήγησης πρόσβασης του Δήμου στο Σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank της Τράπεζας Πειραιώς.
7. Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος για έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου και κατάργηση τραπεζικών λογαριασμών των συνενούμενων Δήμων.
8. Εισήγηση για ανάθεση σε Ορκωτό Ελεγκτή των Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου Νέας Χαλκηδόνας για το 2010.
9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Κατασκευή Αγωγών Σύνδεσης Διαφόρων Ακινήτων».
10. Έγκριση εκπόνησης συμπληρωματικών μελετών αποκατάστασης επάρκειας των υφιστάμενων συλλεκτήρων στα πλαίσια της Μελέτης Αντιπλημμυρικής Προστασίας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας.
11. Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών και 1ΟΥ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «Αναπλάσεις πλατειών, παιδικών χαρών Δ.Ν.Φ.», εργολάβος: Β. Γεωργαλής & Σια Ε.Ε.
12. Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση 8 μηνών για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας & Μηχανολογικού.
13. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τις Επιτροπές Παραλαβής Έργων έτους 2011.
14. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου Επιτροπής (για την εξέταση και γνωμοδότηση επί περιπτώσεων κοπής δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου)
15. Διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων 46/2010, 47/2010, 48/2010 και σύνταξη νέων σε αντικατάσταση των παλαιών.
16. Καθιέρωση εξαίρεσης εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας και του κανονικού ωραρίου για τις υπηρεσίες της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, της Δ/νσης Καθαριότητας και Μηχανολογικού, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης), της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας και της Δ/νσης Κ.Ε.Π.
17. Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δήμου που εκτελούν καθήκοντα Ληξιάρχου, για το έτος 2011.
18. Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου του Δήμου που έχει οριστεί ως Ειδικός Γραμματέας του Δ.Σ. και τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για το έτος 2011.
19. Δωρεάν ταφή του απόρου Κ.Γ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος
Παντελής Χρ. Γρετζελιάς

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!