(Π.20/10) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/12/2010

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Τετάρτη, 22 Δεκέμβριος, 2010

(Π.20/10) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/12/2010

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 3ου Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Mίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών Θεσσαλονίκης & Λαχανά, τη Τρίτη 28-12-2010 και ώρα 19.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

1. Γνωμοδότηση επί της υπ’ αρ. 46/2010 ΑΔΣ της Κ.Ε.Δ.Ν.Φ. που αφορά στην : «Έγκριση Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως και έκθεσης πεπραγμένων της διαχειριστικής χρήσης από1.1.2009 – 31.12.2009 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας».

2. Γνωμοδότηση επί της υπ’ αρ. 47/2010 ΑΔΣ της Κ.Ε.Δ.Ν.Φ. που αφορά στην : «Έγκριση της εκθέσεως Ελέγχου των ορκωτών λογιστών στα αποτελέσματα της Κοινωφελούς Επιχείρηση Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας για την διαχειριστική χρήση από 1.1.2009 – 31.12.2009».

3. Γνωμοδότηση επί της υπ’ αρ. 48/2010 ΑΔΣ της Κ.Ε.Δ.Ν.Φ. που αφορά στην : «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας για το έτος 2011».

4. Γνωμοδότηση επί της υπ’ αρ. 49/2010 ΑΔΣ της Κ.Ε.Δ.Ν.Φ. που αφορά 
στην : «Έγκριση του Διετούς Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας για τα έτη 2011-2012 και εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας».

 

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  5. Διαβίβαση της υπ’ αρ. 305/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ΔΝΦ που αφορά στην: «Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός της 31.12.2010 – Αποτελέσματα χρήσης 
01.01. 09 – 31.12.2009, Προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων) καθώς και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών και της αναλυτικής έκθεσης ελέγχου αυτών Οικονομικής Χρήσης 2008 σύμφωνα με το Π.Δ. 410/95 όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 3463/2006».

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

6. Έγκριση βεβαιώσεως παραλαβής μελέτης «Οριστική Μελέτη για την ενίσχυση – αποκατάσταση υπάρχοντος διωρόφου κτιρίου 1ου δημοτικού σχολείου Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας»
7. Έγκριση παραλαβής της Οριστικής Μελέτης για την ενίσχυση – αποκατάσταση υπάρχοντος διωρόφου κτιρίου 1ου δημοτικού σχολείου Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας και των τευχών ΣΑΥ – ΦΑΥ της «Οριστική Μελέτη για την ενίσχυση – αποκατάσταση υπάρχοντος διωρόφου κτιρίου 1ου δημοτικού σχολείου Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας»
8. Έγκριση βεβαίωσης παραλαβής της αρχιτεκτονικής μελέτης : «Αποτύπωση 1ου Λυκείου – 1ου Γυμνασίου – 2ουΔημοτικού»

 

Οι εισηγήσεις όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δήμου (neafiladelfeia.gr) στη θέση: Εφημερίδα της Υπηρεσίας – Πρακτικά συλλογικών οργάνων – Δημοτικό Συμβούλιο – Εισηγήσεις Δ.Σ. 

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτικού Συμβουλίου 
Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!