(Π.25/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24/11/2008

Ημερομηνία Έκδοσης: 

Πέμπτη, 20 Νοέμβριος, 2008

(Π.25/08) Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24/11/2008

 

Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 3ου Ενιαίου Λυκείου Ν.Φ. “Mίλτος Κουντουράς” που στεγάζεται επί των οδών Θεσσαλονίκης & Λαχανά, τη Δευτέρα 24-11-2008 και ώρα 07.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

1. Πρόγραμμα Κατάρτισης Αιρετών Εκπροσώπων Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις νέες τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών   (ΓΡ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ)
2. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 63/08 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ.Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ, που αφορά τη 3η τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2008 του ΝΠΔΔ    (ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ)
3. Γνωμοδότηση υπέρ της υπ’ αρ. 32/08 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Π. που αφορά την κατανομή της 3ης δόσης της κρατικής επιχορήγησης στις σχολικές επιτροπές οικ. έτους 2009        (Δ.Ε.Π.)
4. Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2008  (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.  ΔΝΦ)
5. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (8η) οικ. έτους 2008   (Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠ.)
6. Καταστροφή άχρηστου υλικού             (ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
7. Έγκριση προμελέτης του έργου: «Ανέγερση κτιρίου 2ου Παραρτήματος του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής ΔΝΦ»      (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.  ΔΝΦ)
8. Έγκριση προκειμένου να υποβληθεί αίτηση στην Περιφέρεια Αττικής για την χρηματοδότηση του έργου: «Ανέγερση κτιρίου 2ου Παραρτήματος του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής ΔΝΦ», στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007 – 2013» άξονας προτεραιότητας (2): «Αειφόρος Ανάπτυξη και βελτίωση της Ποιότητας Ζωής»     (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.  ΔΝΦ)
9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ» (αρ. πρ. 13822/08)  (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.  ΔΝΦ)
10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ» (αρ. πρ. 13823/08)    (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.  ΔΝΦ)
11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΜΑΝΔΡΕΣ) ΣΧΟΛΕΙΩΝ» (αρ. πρ. 13824/08) (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.  ΔΝΦ)
12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ» (αρ. πρ. 13825/08)             (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.  ΔΝΦ)
13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ» (αρ. πρ. 13853/08)             (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.  ΔΝΦ)
14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ» (αρ. πρ. 13854/08)             (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.  ΔΝΦ)
15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ» (αρ. πρ. 14411/08)    (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.  ΔΝΦ)
16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: «ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» (αρ. πρ. 14979/08)             (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.  ΔΝΦ)
17. Έγκριση 1ου ΑΠΕ – Παράταση χρόνου περαίωσης – Συντήρηση και Επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων       (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.  ΔΝΦ)
18. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 209/06-10-08 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά παραχώρηση θέση στάθμευσης λόγω αναπηρίας     (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.  ΔΝΦ)
19. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Καθαρισμός Φρεατίων Υδροσυλλογής Δ.ΝΦ.              (Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.  ΔΝΦ)
20. Ορισμός – Συγκρότηση μελών Επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ για την αξιολόγηση Προσφορών και για την παραλαβή της προμήθειας στολών της Δ.Α.  ΔΝΦ        (Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜ. ΑΣΤ)  

Παρακαλούνται οι κ.κ. Σύμβουλοι όπως για ενημέρωσή τους και για κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο και αφορά θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να προσέρχονται στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εμμανουήλ Βατίδης

Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!